اعضای هیات تحریریهمدیر مسئول

پروفسور زهرا رنجبر

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ استاد - پژوهشگاه رنگ

ranjbaricrc.ac.ir
021-22969771-7

سردبیر

پروفسور کمال‌الدین قرنجیگ

مهندسی نساجی استاد – پژوهشگاه رنگ

gharanjigicrc.ac.ir

مدیر اجرایی

دکتر فرهاد عامری

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ دانشیار- پژوهشگاه رنگ

fameriicrc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

پروفسور سعید باستانی

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ استاد– پژوهشگاه رنگ

bastaniicrc.ac.ir

دکتر سعید پورمهدیان

مهندسی شیمی دانشیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

pourmahdaut.ac.ir

دکتر سوسن رسولی

شیمی تجزیه دانشیار – پژوهشگاه رنگ

rasouliicrc.ac.ir

پروفسور زهرا رنجبر

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ استاد - پژوهشگاه رنگ

ranjbaricrc.ac.ir

دکتر شهره روحانی

شیمی تجزیه دانشیار – پژوهشگاه رنگ

rouhaniicrc.ac.ir

پروفسور علی شمس ناتری

مهندسی نساجی استاد – دانشکده فنی مجتمع آموزشی دانشگاه گیلان

a_shamsguilan.ac.ir

دکتر فرهاد عامری

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ دانشیار– پژوهشگاه رنگ

fameriicrc.ac.ir

پروفسور فرهنگ عباسی

مهندسی پلیمر استاد – دانشگاه صنعتی سهند

f.abbasisut.ac.ir

پروفسور کمال‌الدین قرنجیگ

مهندسی نساجی استاد – پژوهشگاه رنگ

gharanjigicrc.ac.ir

پروفسور محسن محسنی

مهندسی پلیمر استاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

mmohseniaut.ac.ir

پروفسور سیامک مرادیان

فیزیک رنگ استاد – دانشکده صنعتی امیرکبیر

moradianaut.ac.ir

دکتر عزالدین مهاجرانی

اپتیک غیرخطی در پلیمرها دانشیار – پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی

e-mohajeranisbu.ac.ir

پروفسور علی‌اکبر یوسفی

مهندسی شیمی استاد – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

a.yousefiippi.ac.ir

ویراستار

دکتر بهزاد شیرکوند هداوند

پلیمر دانشیار – پژوهشگاه رنگ

shirkavandicrc.ac.ir