دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 247-327 
5. هیدروژل‌های نانوچندسازه برپایه ژلاتین و نانوذرات اکسید نیکل برای جذب آلاینده‌های کاتیونی

صفحه 295-310

ح. قاسم زاده محمدی؛ ا. کشتکار وناشی؛ م. تقی‌پور زیارتگاه؛ م. پیرقلی