دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1392 
5. استفاده از خصلت فلوئورسانس مشتق رنگزای پیریلیومی جهت طراحی حسگر نوری سولفات گزین

صفحه 47-52

طاهره پورصابری؛ سیدکامران ترکستانی؛ مرتضی رضاپور؛ مصطفی حسنی سعدی


9. ارزیابی روش‌های رنگ همانندی با به کارگیری تئوری تجزیه طیفی

صفحه 75-83

فرهاد عامری؛ سیامک مرادیان؛ کمال‌الدین قرنجیگ