استتار منسوج پنبه‌ای در ناحیه مرئی و زیر قرمز نزدیک با استفاده از رنگزای خمی

نویسندگان

1 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان

2 مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان

چکیده

سه رنگزای خمی آبی 6، زرد 2 و قرمز 13 برای ایجاد استتار در ناحیه زیر قرمز نزدیک و تقلید طیف انعکاسی سه نوع برگ سبز استاندارد روی کالای پنبه‌ای به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که طیف انعکاسی کالای رنگرزی شده با مخلوطی از رنگزاها هنگامی که درصد رنگزای خمی آبی 6 نسبت به وزن کالا برابر 0.85 % و 1.2 % باشد، بیشترین شباهت را با طیف انعکاسی برگ سبز دارد که نشان‌دهنده نقش مهم خمی آبی 6 در استتار زیر قرمز نزدیک است. شیدهای سبز مربوط به برگ درختان برگ‌ریز و سوزنی‌برگ، سبز ناتو و سبز جنگلی با اختلاف رنگ کمتر از دو واحد در فضارنگ CIE1976 روی پارچه پنبه‌ای به دست آمد. نتایج آنالیز آماری نیز همانندی منحنی‌های انعکاسی نمونه‌ها و استاندارد را تأیید کرد (1>

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Camouflage of Cotton Fabrics in Visible and Near Infrared Region Using Vat Dyes

نویسندگان [English]

  • U. Goudarzi 1
  • J. Mokhtari 1
  • Mahdi Nouri 2
1 Department of Textile Engineering, University of Guilan
2 Textile Engineering Departmen, University of Guilan
چکیده [English]

Three vat dyes, namely C.I. Vat Blue 6, C.I. Vat Yellow 2 and C.I. Vat Red 13, were employed on cotton fabrics in order to provide camouflage in NIR region and imitate reflectance profile of greenish leaves. Results showed that the reflectance curve of dyed fabric with the mixture of dyes when concentration of Vat Blue 6 is 0.85% (owf) and 1.2% (owf), has more similarity with reflectance profile of greenish leaf, which states that vat blue 6 plays an important role in NIR camouflage. Green shades related to deciduous tree leaf and coniferous needle, NATO and forest green were received on cotton fabrics with color difference less than 2, in CIE1976 color space. The results of statistical analyses confirmed the matching of reflectance curves of the samples and the standard (0

کلیدواژه‌ها [English]

  • Camouflage
  • NIR
  • cotton fabric
  • NATO green
  • Forest green
  • Vat Dye