رنگبری رنگزای بازیک بر روی الیاف پشم پوشش داده شده با نانو ذرات دی‌اکسید زیرکونیم با پرتودهی فرابنفش

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

چکیده

پژوهش حاضر به منظور تثبیت نانو ذرات دی اکسید زیرکونیم برروی پشم با استفاده از اسید سیتریک به ‌عنوان عامل اتصال‌دهنده عرضی و هیپوفسفیت سدیم به‌عنوان کاتالیزور با پرتودهی فرابنفش انجام شده است. تأثیر مقدار نانوذرات بروی عملکرد لیف پشم توسط طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی (SEM)، اسپکترومتر الکترونی تفرق پرتو X (EDX)، آزمون زاویه تماس قطره آب (WCA) و اسپکتروفوتومتر انعکاسی (RS) بررسی شده است. برهم‌کنش مابین نانو ذرات دی اکسید زیرکونیم، ماده تثبیت‌کننده و رادیکال‌های آزاد پشم توسط طیف FTIR ارزیابی شده است. نتایج نشان می‌دهد که پشم پوشش داده شده با نانو ذره قابلیت رنگبری رنگزای متیلن آبی با پرتودهی فرابنفش را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discoloration of a Basic Dye on Wool Fibers Coated with Nano-ZrO2 under UV Irradiation

نویسندگان [English]

  • A. Almasian 1
  • M. Parvinzadeh 2
1 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Textile, Islamic Azad University, Shahre Rey Branch
چکیده [English]

The present research carried out to stabilize nano-zirconium dioxide on a wool fabric using citric acid as a crosslinking agent and sodium hypophosphite as a catalyst under UV irradiation. The influence of the amount of nano-ZrO2 on the performance of wool fiber was investigated using Fourier transform infrared spectrophotometer (FTIR), scanning electron microscope (SEM), energy dispersive X-ray microanalysis (EDX), water contact angle test (WCA) and reflectance spectrophotometer (RS). The possible interactions between nano-zirconia particles, cross-linking agent and wool free radicals were elucidated by the FTIR spectroscopy. Results indicated that the stabilized nano-zirconia is capable for discoloration of methylene blue on wool under UV irradiation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • wool
  • Citric acid
  • Reflectance spectra
  • Discoloration
  • Nano-ZrO2