دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 58، زمستان 1400 
2. استفاده از دوربین تلفن همراه به عنوان طیف‌سنج در محیط آزاد

صفحه 255-269

علیرضا وزیری؛ فیروز قنبری؛ مهزیار گرجی بندپی