تهیه نانوکریستوبالیت و بررسی اثر آن بر برخی خواص شفاف پوشه‌های دو جزئی خودرویی

نویسندگان

1 دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 گروه مواد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

3 گروه پوششهای سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران

4 قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران،

چکیده

در تحقیق حاضر علاوه بر نانوکریستوبالیت، سیلیس آمورف اصلاح شده، سیلیس آمورف نانوذره و یک نمونه سیلیس میکرونیزه (کوارتز) به عنوان پرکننده مورد آزمایش قرارگرفت. دانه‌بندی همه پرکننده‌ها به غیر از کوارتز کمتر از 100 نانومتر انتخاب شد. برای تهیه کریستوبالیت، سیلیس آمورف در دماهای مختلف حرارت داده شد. برای شناسایی فاز کریستوبالیت از XRD استفاده گردید. نتیجه آنالیز فازی سیلیس آمورف در C˚ 1470 بیانگر حضور فاز کریستوبالیت در حدود 100% بود. برای دانه ریز کردن پودر حاصل از نمونه سیلیس آمورف، از آسیاب‌های مختلف استفاده شد. نتایج مشاهدات میکروسکوپ الکترونی عبوری بیانگر ریز شدن ذرات کریستوبالیت در حد نانومتری بود. همه نمونه‌های پرکننده در داخل شفاف پوشه دو جزئی پراکنده شدند. آزمایش‌‌های انجام شده بر روی پوشش‌ها شامل آزمون‌های سختی کونیگ، مقاومت به سایش و مه‌گونی بودند. نتایج بررسی‌ها نشان داد که کاربرد پرکننده سیلیس اصلاح شده نسبت به بقیه نمونه‌ها، مقاومت به سایش را بهبود بخشیده است. سختی در حالتی که از انواع سیلیس استفاده شد، نیز افزایش یافته است. میزان نور عبوری (مه گونی) در حالتی که از سیلیس اصلاح شده استفاده شد بهتر از بقیه نمونه‌ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of Nanocristobalite and Its Effect on Some Properties of Two Component Automobile Clear Coats

نویسندگان [English]

  • M. Niknam 1
  • S. Baghshahi 2
  • Z. Ranjbar 3 4
  • M.A. Faghihi Sani 1
1 Materials College, Sciences And Researches Branch, Azad University
2 Department of Technical and Engineering, Imam Khomeini International University
3 Department of Surface Coatings and Corrosion. Institute for Color Science and Technology|Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
4 Department of Surface Coatings and Corrosion. Institute for Color Science and Technology|Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this paper, nanocristobalite was prepared by simple heat treatment of amorphous silica at 1470˚C for 2 hours. The XRD results confirmed that amorphous silica changed to cristobalite completely. The prepared cristobalite and crystaline microsilica (quartz) and two types amorphous of nanosilica (untreated and surface treated) were used to improve the mechanical properties of a two component polyurethane automotive clear coat. The effect of the nanosilicas and microsilica on the optical and mechanical properties of the clear coat was studied. It was revealed that all of the silicas added improved the hardness properties of the coatings, but some of them had a negative effect on the optical properties.Nanosilica (surface treated) improved optical propertiy and wear resistant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Automobile clear coat
  • Abration resistant
  • Silica
  • Nanocristobalite