دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1387 
1. گرماسنجی واکنش در راکتورهای تولید رزین‌های پایه آبی به روش پلیمریزاسیون امولسیونی

صفحه 199-212

سیاوش پاکدامن؛ فرشاد فرشچی تبریزی؛ محمدمهدی فدایی؛ ملیحه پیشوایی