بررسی ایزوترم و سینتیک جذب زیستی رنگزای اسیدی قرمز 14 از محلول آبی با استفاده از گیاه آزولای گونه A.Filiculodes

نویسندگان

1 دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه شیمی تجزیه، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

چکیده

در این تحقیق جذب زیستی رنگزای اسیدی قرمز 14 (AR14) با استفاده از سرخس زنده آزولای گونه A. Filiculodes، در یک سیستم ناپیوسته در مدت زمان 336 ساعت، مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها برای پنج غلظت اولیه مختلف رنگزا آلی (15، 30، 45، 60 و mg/l 75) در زمان‌های تماس مختلف، در محدوده دمایی C° 30–25 (دمای محیط) و pH برابر با 7 انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت اولیه رنگزا و زمان تماس، درصد حذف رنگزا AR14 توسط جاذب کاهش می‌یابد. بیشترین ظرفیت حذف در غلظت رنگزای آلی mg/l 15، 64.5% گزارش شد. مدل‌های ایزوترم جذب لانگمیور، فروندلیش، تمکین و دابینین- رادوشکویچ در غلظت‌های مختلف برای این‌گونه زنده مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه نتایج تجربی با ایزوترم‌های جذب نشان داد که این فرآیند از ایزوترم دابینین- رادوشکویچ پیروی می‌کند. همچنین بررسی مدل‌های سینتیکی شبه مرتبه اول و دوم نشان داد که فرآیند با مدل سینتیکی شبه درجه دوم مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bio-Sorption Isotherm and Kinetic Study of Acid Red 14 from Aqueous Solution By Using Azolla A.Filiculodes

نویسندگان [English]

  • S. Kholghi 1
  • Kh. Badii 2
  • S.H. Ahmadi 3
1 Department of Polymer Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 Department of Environmental Researches, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Analytical Chemistry, Chemistry and Chemical Engineering Research Center of Iran
چکیده [English]

In this study, bio-sorption of Acid Red 14 (AR14) dye has been investigated at 336 hours in a batch system by Azolla A.filiculodes species. The experiments were done for five different dye initial concentrations (15, 30, 45, 60, 75 mg/L) at different contact times, temperature ranges 25-30°C (environmental temperature) and pH equal to 7. The results showed that removal percentage of AR14 dye was reduced with initial concentration of dye and contact time rising. The highest removal capacity was reported 64.5% in initial concentration of 15 mg/L. The Langmuir, Freundlich, Temkin and Dubinin-Radushkevich adsorption isothermal models were investigated for this living species in different concentrations. Comparison of experimental results to models was illustrated that the process imitated from Dubinin-Radushkevich isotherm. In addition, survey of pseudo-first and second order kinetics models presented that the bio-sorption process was compatible to pseudo-second order kinetics equation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bio-sorption
  • Acid Red 14 dye
  • Bio-sorption kinetics
  • Adsorption Isotherm
  • Azolla A. filiculodes species