دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1396 
6. سنتز رنگ‌دانه‌های مغناطیسی نانوذره‌ای Fe3O4 و نانوکامپوزیتی Fe3O4 - CuO به روش هم‌رسوبی

صفحه 287-295

زهرا دستجردی؛ امیرمسعود اعرابی؛ مهدی شفیعی آفارانی؛ ابراهیم قاسمی