دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1389 
4. تأثیر غلظت و توزیع اندازه ذرات رنگدانه بر رفتار رئولوژیکی مرکب‌های لیتوگرافی

صفحه 91-103

سعید باستانی؛ ملیحه پیشوایی؛ مجتبی جلیلی؛ شقایق سروش‌نیا