بررسی کارایی حذف رنگ توسط ZnFeAl-LDH و مخلوط اکسیدهای فلزی مشتق شده از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه زنجان

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، رنجان، ایران

3 گروه شیمی، دانشکده علوم ، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر هیدروکسید لایه‌ای دوگانه روی، آهن، آلومینیوم (ZnFeAl-LDH) و مخلوط اکسیدهای فلزی (MMO) آن طبق روش هم‌رسوبی و کلسیناسیون LDH حاصله سنتز شد. مشخصه‌یابی نمونه‌ها سنتز شده توسط روش‌های XRD، SEM و FT-IR انجام و تاثیر کلسیناسیون بر روی قابلیت جذب سطحی رنگزای قرمز اسیدی 14 توسط نمونه‌های سنتز شده مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، از طراحی آزمایش تاگوچی به منظور بهینه‌سازی، مدلینگ و بررسی تاثیر پارامترهای عملیاتی شامل نوع جاذب، pH، غلظت اولیه رنگزا، میزان جاذب و زمان جذب استفاده گردید. نتایج حاصله نشان داد که قابلیت جذب به شکل قابل توجهی بعد از کلسیناسیون افزایش می‌یابد. ضریب هم‌بستگی 2/95% بیانگر انطباق خوب داده‌های تجربی با مدل پیشنهادی توسط روش تاگوچی بود. تحت شرایط بهینه ظرفیت جذب mg/g 48/151 و درصد حذف 7/99% برای رنگزای قرمز اسیدی 14 به دست آمد. بررسی مدل‌های ایزوترم و سینتیک نشان دادند که فرآیند حذف از مدل ایزوترمی لانگمویر و مدل سینتیکی شبه درجه دوم پیروی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Adsorption of Organic Dye on ZnFeAl-LDH and Derived Mixed Metal Oxide

نویسندگان [English]

  • H. Daneshvar 1
  • M.S. Dorraji 2
  • A Salami 3
1 Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Zanjan
2 Department of Chemistry, Faculty of Science, Zanjan University, Ranjan, Iran
3 Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

The ZnFeAl-LDH was synthesized via the well-known co-precipitation method. The obtained solid was characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), and Fourier transform infrared (FT-IR). Taguchi orthogonal design with five factors, namely adsorbent type and dosage, pH, dye concentration, and time was performed to optimize and model the dye removal efficiency and the percentage by LDH and derived MMO. The proposed model was in accordance with the experimental results with a correlation coefficient of 95.2% and 98.7% for removal efficiency and percentage, respectively. The desirability approach was adopted in order to maximize the adsorption capacity (q) and adsorption percentage (R %). Under optimum conditions, the maximum adsorption capacity of 151.48 mg/g and the removal percentage of 99.7% were obtained. Isotherm modeling and kinetic investigations showed that Langmuir and pseudo-second-order models describe both the adsorption equilibrium and kinetic behavior well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taguchi method
  • optimization
  • Layered double hydroxide
  • Adsorption
  • Calcination