بررسی کارآیی اندیس سفیدی یوچیدا در محدوده ته‌رنگ اصلاح شده CIE

نویسندگان

1 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده مهندسی نساجی، موسسه آموزش عالی کار، قزوین

چکیده

با توجه به اهمیت و کاربرد گسترده محصولات سفید در صنایع مختلف، بررسی کارآیی فرمول‌های سفیدی و میزان انطباق آنها با نتایج ارزیابی‌های چشمی ضروری می‌باشد. با توجه به اصلاحیه اخیر CIE مبنی بر تغییر محدوده ته‌رنگ برای تعریف نمونه‌های سفید، کارآیی اندیس سفیدی یوچیدا در ارزیابی نمونه‌های سفید فلورسنتی مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا میزان پذیرش سفیدی نمونه‌های سفید فلورسنتی با مقادیر مختلف اندیس سفیدی و ته‌رنگ، مطابق نظر ارزیابان به‌دست آمد. همچنین همبستگی میان دو اندیس سفیدی CIE و یوچیدا با یکدیگر و با درصدپذیرش سفیدی نمونه‌های سفید محاسبه شد. نتایج نشان می‌دهد هرچند عملکرد اندیس سفیدی یوچیدا با اصلاح محدوده ته‌رنگCIE بهبود یافته است اما همچنان کارآیی اندیس سفیدیCIE به مراتب مطلوب‌تر می‌باشد. به این معنی که با تغییر در مرزهای ته‌رنگ نمونه‌های سفید، تطابق درصد پذیرش سفیدی نمونه‌ها با فرمول سفیدی CIE بهتر از فرمول سفیدی یوچیدا بوده است. ضمن آنکه، به نظر می‌رسد در محدوده اصلاح شده ته‌رنگ CIE نتایج فرمول سفیدی یوچیدا به نتایج اندیس سفیدی CIE نزدیک شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Performance of Uchida Whiteness Formula in CIE Modified Tinting Region

نویسندگان [English]

  • R. Jafari 1
  • Mina Shahmohammadi 2
1 Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Textile Engineering, Kar Higher Education Institute
چکیده [English]

Regarding the commercial importance and industrial application of white products, investigation into the performance of whiteness indices and their conformity to the visual assessments is essential. In this paper, the performance of Uchida whiteness index for the evaluation of fluorescent whitening agents (FWAs) treated white specimens is investigated based on the modified CIE tinting formula. In this way, the percentage of whiteness acceptance of the fluorescent white samples with different whiteness and tinting attributes, are achieved based on the observers visual assessments. Besides, the correlations between CIE and Uchida whiteness indices as well as with the results of visual assessments are calculated. The results show that while the performance of Uchida whiteness index has been improved by modifying CIE tinting formula, the CIE whiteness index access white specimens, better. It means that, in the modified tinting region the results of visual assessments conform to CIE whiteness index better than Uchida formula. Moreover, it seems that the results of the Uchida whiteness formula closes to those achieved from CIE whiteness index in the modified tinting region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CIE Whiteness index
  • CIE tinting formula
  • Uchida whiteness index
  • Whiteness assessment