سنتز، شناسایی ساختاری و ارزیابی فعالیت کاتالیزور نوری نقاط کوانتومی CdTe با فعال‌سازی به وسیله نور مرئی برای تخریب و رنگ‌زدایی کاتالیزور نوری آلاینده‌های آلی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، دانشگاه ایلام

2 شیمی، دانشگاه ایلام

چکیده

نقاط کوانتومی CdTe با روش شیمیایی مرطوب سنتز شدند و به عنوان کاتالیزوز نوری پاسخگو به نور مرئی برای تخریب آلاینده مواد رنگزا مورد بررسی قرار گرفت. اندازه ذرات با اضافه‌کردن تیو گلیکولیک اسید ((TGA به عنوان عامل پوشاننده کنترل شد. مشخصات ساختاری نقاط کوانتومی CdTe با استفاده از پراش پرتو X (XRD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، طیف جذبی و فلوئورسانس بررسی شد. اندازه متوسط نقاط کوانتومی CdTe، 2.8 نانومتر به دست آمد. در این مطالعه، ماده رنگزای کاتیونی تیونین به عنوان یک مولکول مدل برای مطالعه رفتار کاتالیزوری نقاط کوانتومی CdTe سنتز شده به عنوان نانو مواد موثر بررسی شد. اثر مقدار نقاط کوانتومی، pH، زمان و غلظت اولیه ماده رنگزا بر میزان تخریب آن بررسی شدند. همچنین سازوکار احتمالی تخریب کاتالیزوری نوری تحت نور مرئی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis, Structural Characterization and Photocatalytic Activity Evaluation of CdTe Quantom Dots with Visible Light-Photo Activation for Degradation and Photocatalytic Decolorization of Organic Pollutants

نویسنده [English]

  • M. Roushani 1
1 Department of Chemistry, Faculty of Science, Ilam University
چکیده [English]

CdTe quantum dot was synthesized by a wet chemical route in aqueous solutions, and used as a visible-light responsive photocatalyst for the photodegradation of pollution dyes. The Quantum Dots (QDs) size was controlled by adding TGA as a capping agent. The structure and properties of CdTe quantom dot were characteized by X-ray diffraction (XRD), Transmission Electron Microscopy (TEM), Photoluminescence (PL) and UV-Vis. The average size of CdTe quantum dot was found to be 2.8 nm. In this study, a cationic dye (i.e. Thionine) was chosen as a model molecule to investigate catalytic behavior of the prepared CdTe QDs as efficient nano-materials. The effect of dosage of QDs, pH, time and initial dye concentration on the degradation effeciency of dyes were studied. The possible mechanism of visible light photocatalytic degradation is also proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CdTe quantum dot
  • photocatalyst
  • Photocatalytic degradation
  • Cationic dye (i.e. Thionine)
  • Mechanism