افزایش فعالیت کاتالیزور نوری نانو ذرات TiO2 تحت تابش نور مرئی با استفاده از نانو ورقه‌های اکسید گرافن

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی ارومیه

2 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده

در پژوهش حاضر، کامپوزیت‌های دی‌اکسید تیتانیم- اکسید گرافن با درصدهای وزنی مختلف پیش ماده‌های اکسید گرافن و تترا بوتکساید تیتانیم به روش سل ژل سنتز شده و مشخصه‌یابی محصولات با استفاده از پراش‌سنجی پرتو ایکس و طیف جذبی فرابنفش- مرئی انجام شد. بررسی فعالیت کاتالیزور نوری کامپوزیت‌های تهیه شده به منظور تجزیه آلاینده متیلن آبی نشان می‌دهد که کامپوزیت‌های حاصل، ظرفیت جذب بالایی داشته و استفاده از گرافن موجب افزایش محدوده جذب نور شده است. همچنین بررسی مدل‌های ایزوترم جذب سطحی غیرخطی لانگمویر و فروندلیچ نشان می‌دهد که داده‌های جذب، تطابق بسیار خوبی با ایزوترم فروندلیچ داشته و جذب سطحی متیلن آبی روی سطح کامپوزیت به صورت شیمیایی اتفاق می‌افتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enhancement of Photocatalytic Activity of TiO2 Under Visible Light Irradiation by Graphene Oxide Nano Sheets

نویسندگان [English]

  • M. Rezaei 1
  • Shiva Salem 1
  • A. Salem 2
1 Faculty of Chemical Engineering, Urmia University of Technology
2 , Chemical Engineering Department, Sahand University of Technology
چکیده [English]

In this study, TiO2-graphene oxide composites with different weight ratio of Titanium (ІV) butoxide /Graphene Oxide were synthesized by sol-gel method. The products were characterized by X‐ray diffraction method and UV-Vis spectrophotometer. The TiO2-graphene oxide composites possessed a large adsorption capacity for methylene blue and extended light absorption range in comparison to the pure TiO2. Evaluation of non-linear adsorption isotherm models including Langmuir and Freundlich suggests that adsorption data can be well described by Freundlich isotherm models. Adsorption of methylene blue on the surface of composite is chemisorption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • TiO2
  • graphene
  • Sol-Gel
  • Methylene blue
  • Elimination
  • Adsorption