بررسی اثرات حلال‌پوشی بر دینامیک مولکولی و جذب و نشر نور مواد رنگزای فوتوکرومیک بر پایه آزواسپیروپیران‌ها

نویسندگان

گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در ساختارهای فوتوکرومیک بر پایه اسپیروپیران‌ها، اتصالات کربن اسپیرو باعث می‌شود که دو حلقه‌ مجاور نسبت به هم عمود قرار بگیرند. در اثر تابش نور، فرم رنگی مروسیانین ایجاد شده که در حالت پایه‌ خود دارای ساختار صفحه‌ای و تخت است. در نتیجه‌ این تغییر ساختار، خواص فیزیکی و شیمیایی مولکول نیز دستخوش تغییرات عمده‌ای می‌شود. از آنجا که محیط انجام واکنش فوتوکرومیسم یکی از مهم‌ترین متغیر‌ها است که تأثیر زیادی بر کیفیت و کمیت انجام واکنش‌های رفت و برگشت فوتوکرومیسم دارد، بنابراین در تحقیق حاضر، رفتار نوری و پایداری ساختارهای سه ماده فوتوکرومیک آزواسپیروپیرانی در حلال‌های مختلف بررسی شده و اثر ساختار بر برهم‌کنش با حلال‌ها گزارش شده است. در بررسی اثر حلال بر روی مواد رنگزا، دو مورد بیشینه‌ جذب و قدرت رنگی مورد ارزیابی قرار گرفته است و فرآیند‌های روشن و خاموش کردن نوری و گرمایی و آزمون حلال‌ها به منظور شناخت بهتر خواص مولکول مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Solvatochromic Effects on Molecular Dynamics, and Light Absorption and Emission of Novel Azospiropyran Photochromic Dyes

نویسندگان [English]

  • F. Nourmohammadian
  • M. Davoudzadeh Gholami
  • A. Ashtiani Abdi
Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In photochromic structures based on spiropyrans, two rings of spiro moiety are perpendicular. Merocyanine form with linear and conjugated structure produces by exposure to UV irradiation. Physicochemical properties of the molecular changes owing to this isomerization, and molecule switches between colored and colorless forms. Since, chemical properties of medium is highly effective on photochromic properties and reversibility, in this study, stability and photoresponces of three azospiropyran based photochromic molecule in different organic media were studied. Also, maximum absorption and molar absorption coefficient of these photochromic dyes in different solvents were evaluated. Solvatochromic effects were studied in switching ON/OFF of the molecules.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiropyran
  • Bis-Azo
  • Photochromic
  • Asymmetric molecule
  • Solvatochromism