سنتز نانوذره فریت روی اصلاح شده با سیلان و قابلیت رنگبری آن

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده

در این تحقیق، نانوذره فریت روی اصلاح شده با 3-آمینو پروپیل تری اتوکسی سیلان سنتز و قابلیت رنگبری آن بررسی شد. جاذب سنتز شده با استفاده از میکروسکوپ پویشی الکترونی و طیف‌سنج تبدیل فوریه زیر قرمز شناسایی گردید. رنگزاهای اسید آبی 25 (AB25)، مستقیم سبز 6 (DG6) و مستقیم قرمز 23 (DR23) استفاده شدند. تأثیر عوامل موثر بر رنگبری مانند مقدار جاذب، غلظت رنگزا،pH و نمک ارزیابی شد. ایزوترم و سینتیک رنگبری مورد مطالعه قرار گرفت. حداکثر ظرفیت جاذب نانوذره فریت روی اصلاح شده برای رنگزاهای DR23, DG6, AB25 به ترتیب برابر با 333، 53 و mg/g 167 می‌باشد. فرآیند رنگبری از ایزوترم لانگمویر و سینتیک مرتبه دوم تبعیت می‌کند. نتایج نشان داد که نانوذره فریت روی اصلاح شده با آمینو سیلان به عنوان جاذب قابلیت رنگبری بالایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of the Modified Zinc Ferrite Nanoparticle by Silane and Its Dye Removal Ability

نویسندگان [English]

  • N.M. Mahmoodi 1
  • Z. Afshar-Bekeshloo 2
  • M.E. Olya 1
1 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Engineering, Islamic Azad University
چکیده [English]

In this research, modified zinc ferrite nanoparticle by 3-amino propyl triethoxysilane was synthesized and its dye removal ability was studied. The synthesized adsorbent was characterized using Fourier Transform Infrared and Scanning Electron Microscopy. Acid bule 25 (AB25), Direct green 6 (DG6) and Direct red 23 (DR23), were used as model compounds. The effect of operational parameter such as adsorbent dosage, pH, dye concentration and salt was evaluated. The isotherm and kinetic of dye adsorption were studied. The maximum dye adsorption capacity (Q0) of adsorbent for AB25, DG6 and DR23 was 333 mg/g, 53 mg/g and 167 mg/g, respectively. It was found that dye adsorption onto adsorbent followed with Langmuir isotherm. Adsorption kinetic of dyes was found to conform to pseudo-second order kinetics. The results showed that the modified zinc ferrite nanoparticle being a high dye adsorption capacity might be a suitable adsorbent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synthesis
  • Characterization
  • Modified zinc ferrite nanoparticle
  • Dye removal
  • Isotherm
  • Kinetic