رنگبری پساب رنگزای راکتیو توسط نانوالیاف پلی‌اکریلونیتریل عامل‌دار شده با بتاسیکلودکسترین

نویسندگان

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

هدف این تحقیق ارزیابی بازده رنگبری نانوالیاف عامل‌دار شده با سیکلودکسترین (βCD) جهت حذف رنگزای راکتیو از پساب، به روش غوطه‌وری است. نانوالیاف پلی‌اکریلونیتریل(PAN) برای حذف رنگزاهای راکتیو C.I. Reactive Blue 13، C.I. Reactive Blue 21 و C.I. Reactive Red 2 از پساب رنگرزی استفاده و بازده رنگبری برای رنگزا‌های فوق به ترتیب 4.7%، 22.5% و 3.4% حاصل شد. سپس نانوالیاف PAN/βCD10 و PAN/βCD50 به ترتیب حاوی 10 و 50 درصد وزنی بتاسیکلودکسترین، تهیه شد. بازده رنگبری نمونه PAN/βCD10 به ترتیب 8.3%، 28.1% و 10% و برای نمونه PAN/βCD50 به ترتیب 31%، 49% و 25% به‌دست آمد. حضور و افزایش میزان سیکلودکسترین منجر به افزایش بازده رنگبری شد. افزایش وزن نانوالیاف PAN/βCD50 در پساب رنگزای C.I Reactive Blue 21 از 0.01 به 0.1 گرم، با افزایش بازده رنگبری از 49% به 86.4% همراه بود. بر اساس نتایج حاصل می‌توان نانوالیاف PAN/βCD را انتخاب مناسبی جهت حذف رنگزای ‌راکتیو از پساب رنگرزی معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dye Removal From Reactive Dye Wastewater Using β–cyclodextrin Functionalized Polyacrylonitrile Nanofibers

نویسندگان [English]

  • S. Borhani
  • H. Khalili
  • N. Sohankar
  • F. Foroozmehr
Department of Textile Engineering, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

The main aim of this study is investigation of the reactive dye removal efficiency from wastewater by using nanofibers functionalized with β-cyclodextrin(βCD) through the immersion method. At first, polyacrylonitrile(PAN) nanofibers for the removal of three reactive dyes of CI Reactive Blue 13, C.I. Reactive Blue 21 and C.I. Reactive Red 2 from simulated wastewater were used. The dye removal efficiency for the dyes mentioned was 4.7, 22.5 and 3.4 %, respectively. Then, PAN/βCD10 and PAN/βCD50 nanofibers, which had 10 and 50 wt% of βCD, respectively, were electrospun. It was found that dye removal efficiency of PAN/βCD10 nanofiber mats for the dyes mentioned was 8.3, 28.1and 10 %, respectively. Also, dye removal efficiency of PAN/βCD50 nanofiber mats was obtained to be 31, 49 and 25%. Based on the results, dye removal efficiency of reactive dye wastewater was increased due to the increase in βCD concentration. Increasing PAN/βCD50 nanofibers weight from 0.01 to 0.1 g tended to increase dye removal efficiency of C.I Reactive Blue 21 dye wastewater from 49% to 86.4%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater
  • Nanofibers
  • Immersion
  • ? – cyclodextrin
  • inclusion complex
  • reactive dye