تعیین حدود رواداری برای شاخص‌های ارزیابی و کنترل کیفیت ظاهری خودرو

نویسندگان

1 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این پژوهش، امکان تعریف یک فضای دوبعدی بر اساس مهم‌ترین ویژگی‌های هندسی سطح با حدود رواداری مشخص به منظور تسهیل فرآیند ارزیابی و کنترل جلوه ظاهری روکش‌های سطح خودرویی آکروماتیک مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور تعدادی نمونه با استفاده از چهار روکش سطح خودرویی مشکی متالیک، خاکستری متالیک، نقره‌ای متالیک و سفید غیرمتالیک تهیه گردید، به نحوی که ویژگی‌های هندسی آنها شامل براقیت، وضوح تصویر و پوست پرتقالی به صورت تصادفی متغیر بود. جلوه ظاهری کلی این نمونه‌ها توسط 16 نفر مشاهده‌کننده و با روش اختلاف‌سنجی با مقیاس خاکستری در کابینت نوری مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی ارتباط نتایج ارزیابی چشمی با اندازه‌گیری‌های پارامترهای براقیت آیینه‌ای، وضوح تصویر و پوست پرتقالی (LW و Wd) نشان داد که مشاهده‌کنندگان در ارزیابی جلوه ظاهری کلی نمونه‌ها پوست پرتقالی (Wd) و وضوح تصویر را مورد توجه قرار می‌دهند. براساس نتایج اندازه‌گیری این دو عامل روی سطوح افقی و عمودی 28 بدنه خودرو که به صورت تصادفی انتخاب شدند و نتایج ارزیابی چشمی 6 نفر از آدیتورهای شرکت ایران خودرو روی مناطق مختلف این 28 بدنه، یک فضای دوبعدی با استفاده از وضوح تصویر و Wd با حدود رواداری مشخص در سه منطقه مطلوب، قابل قبول و غیر قابل قبول برای هر یک از سطوح افقی و عمودی بدنه خودرو و به تفکیک برای هر فام تعریف گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Tolerance Regions for Assessment and Quality Control Parameters of Automotive Appearance

نویسندگان [English]

  • F. Ameri 1
  • N. Khalili 1
  • F. Mirjalili 2
1 Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology
2 Polymer Engineering and Color Technology Department, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

In the present study, attempts were made to investigate the possibility of developing a two dimensional appearance chart to make provisions for a straightforward assessment and control of appearance quality of achromatic automotive finishes. To this end, four series of random test samples in which the three geometric appearance attributes, namely specular gloss, distinctness of image and orange peel varied simultaneously were prepared using metallic black, metallic grey, metallic silver and solid white automotive finishes. The samples were visually evaluated by a panel of 16 observers, utilizing grey scale technique. Analyzing the results of correlation between visually quantified total appearance and instrumentally measured specular gloss, distinctness of image and orange peel attributes of random samples showed that there is a good correlation between instrumentally measured distinctness of image and the Wave scan Wd parameters, and the corresponding visually evaluated data at the four investigated achromatic levels.Using these two parameters, a two dimensional appearance chart was developed for achromatic automotive finishes under investigation. Discrete acceptable, tolerable and unacceptable tolerance regions were determined for distinctness of image and Wd parameters, separately for horizontal and vertical automotive body parts, using the results of visual inspections of 6 expert auditors of the Iran Khodro car manufacturing company on 28 randomly selected car bodies with different achromatic levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • appearance
  • Tolerance regions
  • Visual assessment
  • Distinctness of image
  • Orange peel
  • Gloss