تاثیر آبکافت آنزیمی نایلون 66 با استفاده از مخلوط آنزیم‌های پروتئاز و لیپاز بر رنگ‌پذیری

نویسندگان

1 گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری، تهران، یا ران

2 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

آنزیم‌ها کاتالیزورهای زیست‌محیطی هستند که در فرآیندهای مرطوب نساجی به منظور بهبود زیردست و ظاهر، آهارگیری، سفیدگری، نرم‌کنندگی، مقاومت در برابر جمع‌شدگی، قابلیت رنگ‌پذیری و رفتار پرزدهی محصولات نساجی مختلف به کار می‌روند. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات الیاف نایلون 66 توسط مخلوط آنزیم‌های پروتئاز و لیپاز می‌باشد. بررسی‌های انجام شده شامل طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه (FTIR)، آنالیز تجزیه حرارتی (TGA)، میزان کاهش وزن (WL)، طول خمش (BL)، میکروسکوپ الکترونی، میزان جذب رطوبت (MA) و طیف‌سنجی انعکاسی (RS) می‌شود. برای این منظور، پارچه‌های نایلون 66 به طور جداگانه با غلظت‌های مختلف مخلوط آنزیم‌های پروتئاز و لیپاز عمل‌آوری و سپس فرآیند رنگرزی روی پارچه‌ها با دو رنگزای اسیدی و واکنشی انجام شد. شدت پیک‌های اصلی در طیف FTIR نمونه‌های عمل‌آوری شده تغییرات شیمیایی در گروه‌های عاملی پلی‌پپتید را در پارچه نشان می‌دهد. مطالعات حرارتی کاهش دمای تجزیه حرارتی پلیمر عمل‌آوری شده را در دمای بالاتر از 400 درجه سانتی‌گراد نشان می‌دهد. مخلوط آنزیم‌های پروتئاز و لیپاز وزن نمونه‌ها را کاهش داده است که میزان کاهش وزن آنزیم لیپاز در مقایسه با آنزیم پروتئاز بیشتر است. نتایج اندازه‌گیری‌های رنگی نشان داد که غلظت بیشتر آنزیم لیپاز استفاده شده در مخلوط باعث افزایش جذب رنگزا در رنگرزی نمونه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Enzymatic Hydrolysis of Polyamide 6,6 with Mixtures of Proteolytic and Lipolytic Enzymes on Dyeability

نویسندگان [English]

  • M. Parvinzadeh 1
  • R. Assefipour 2
  • A. Almasian 3
1 Department of Textile, Islamic Azad University, Shahre rey Branch, Tehran, Iran
2 Young Researchers Club, Islamic Azad University, South Tehran Branch
3 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Enzymes are biological catalysts which are well known in textile wet processing to enhance the handling and appearance, desizing, bleaching, softening, shrink-proofing, dyeability and pilling behavior of various textile products. The aim of this work was to investigate the changes induced on nylon 6,6 fiber by enzymatic system using mixture of proteolytic and lipolytic enzymes. Technical measurements were studied including Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), thermal gravimetric analysis (TGA), weight loss (WL), bending lengths (BL), scanning electron microscopy, moisture absorbency (MA), and reflectance spectroscopy (RS). For this purpose, nylon 6,6 fabrics were first treated separately with different concentrations of protease and lipase mixtures in solution. The dyeing process was then carried out on the treated fabrics with two reactive and acid dyes. The intensity of major peaks in FTIR spectra of the protease treated samples are in favor of chemical changes of the polypeptide functional groups in fabric. Thermal studies also show significant decrease in thermal degradation temperature of the treated polymer at higher temperatures of 400°C. Protease and lipase mixtures decreased the weight of samples while lipase intensified the weight loss comparing with protease. The results of color measurements showed that the more concentration of lipase enzyme used in mixture, the darker the color of dyed sample is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nylon 6
  • 6
  • Enzyme
  • Hydrolysis
  • FTIR spectroscopy
  • thermal properties