رنگبری و معدنی شدن ماده رنگزای اسید قرمز 206 از آب‌های آلوده با استفاده از نانوکاتالیزور نوری Clinoptilolite/ZnFe2O4 در راکتور CFBR با تکیه بر روش طرح آزمایش تاگوچی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه

2 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

اسید قرمز 206 (C40H20CaN4O8S2) یک ماده رنگزای آزو با مصرف بالای جهانی می‌باشد که در پساب صنایع نساجی به مقدار زیاد یافت می‌شود. در این تحقیق با استفاده از روش تاگوچی و نرم‌افزار Qualitek-4واکنش تجزیة کاتالیزور نوری اسید قرمز 206(AR206) در آب‌های آلوده با استفاده از کاتالیزورZnFe2O4/Clinoptilolite در حالت سوسپانسیون و تابش نور UVدر فوتوراکتور CFBR انجام گرفت. برای شناسایی کاتالیزور تهیه شده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) و هم چنین الگوی پراش XRD استفاده گردید. واکنش از نظر سینتیکی در شرایط بهینه طراحی شده توسط روش تاگوچی بررسی شد و نتایج نشان داد که سینتیک آن درجه اول بوده است و نتایج قابل قبولی در این بررسی‌ها به دست آمد. تأثیر عوامل عملیاتی در تجزیة کاتالیزور نوری نظیر pH، مقدار آب اکسیژنه، مقدار نانوکاتالیزور نوری و دمای واکنش مورد بررسی قرار گرفت و بیشترین بازده در شرایط بهینه (5=.pH، مقدار آب اکسیژنه یک میلی لیتر، مقدار نانو کاتالیزور نوری ppm 75، و دما ºC 20) مشاهده گردید. بر اساس این نتایج روشی برای تجزیة کاتالیزور نوری با استفاده از کاتالیزور ZnFe2O4/Clinoptilolite به دست آمد که می‌‌توان با گسترش آن به شکل صنعتی، از آن برای تجزیة فاضلاب‌های رنگی در صنایع نساجی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decolorization and Mineralization of Acid Red 206 Dye in Pollutant Water Using ZnFe2O4/Clinoptilolite as a Nanophotocatalyst in Circulating Fluidized Bed Reactor (CFBR) with Taguchi Method

نویسندگان [English]

  • R. Bayat bid koopeh 1
  • B. Keyvani 1
  • M. Ebrahimi 2
1 Department of Chemistry, Saveh Branch, Islamic Azad University
2 Department of Chemistry, Arak Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Acid Red 206 (C40H20CaN4O8S2) is a textile dye with global usage which is found in sewage of textile manufacturing industries in large quantity. In this research the reaction of Acid Red 206 (AR206) in photocatalytic analysis was carried out in water with use of Taguchi method, Qualitek-4 software and catalyst suspension ZnFe2O4/Clinoptilolite and UV light radiation. To identify prepared catalyst, SEM image and XRD diffraction pattern were used. Based on Taguchi method the test results displayed the maximum photo catalytic activity. From kinetic view the reaction was first order and study of reaction rate was carried out with the use of first order kinetic equation and acceptable results were gained in this consideration. The effect of factors in photo catalytic analysis such as pH, the amount of hydrogen peroxide , photo catalyst and temperature of reaction, were examined and the most efficiency in optimum conditions ( pH=5, hydrogen peroxide=1ml, nonophotocatalyst=75 ppm and temperature=20ºC) was observed. According to these results, a method was obtained for photo catalytic analysis with the use of ZnFe2O4/ Clinoptilolite catalyst and UV light radiation, which by its development in an industrial form; it can be used for analyzing the wastewater in loom or other industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acid Red 206
  • ZnFe2O4 -nanophotocatalyst
  • Circulating fluidized bed reactor (CFBR)
  • Taguchi method