حذف رنگ بنفش متیل توسط جذب روی بنتونیت در حضور نانو فریت مس

نویسنده

گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

جذب رنگزای بازی بنفش متیل (MV) روی خاک بنتونیت، فریت CuFe2O4و کامپوزیت /bentonite CuFe2O4 در محلول‌های آبی بررسی شد. کامپوزیتی از مس و آهن و بنتونیت توسط روش هم رسوبی و درpH=11 تهیه گردید. کامپوزیت تهیه شده می‌تواند برای حذف رنگ در آب استفاده شود و سپس از محیط جدا گردد. نتایج XRDساختار اسپینل را برای فریت CuFe2O4 نشان داد. تصویر میکروسکوپی SEM اندازه ذرات حدود 50 نانومتر را برای کامپوزیت /bentonite CuFe2O4 نشان داد. اثر پارامترهای تجربی مختلف نظیر pH، زمان تماس جاذب و رنگ، وزن جاذب و دما در میزان حذف رنگ بنفش متیل بررسی شد. بیش‌ترین درصد حذف رنگ در pH=12 و در زمان تماس 15 دقیقه صورت گرفت. در غیاب فریت مس زمان تماس برای جاذب بنتونیت به 60 دقیقه افزایش می‌یابد. در حضور فریت مس سرعت بسیار زیادی برای حذف رنگ مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Removal of Methyl Violet by Adsorption onto Bentonite with Copper Ferrite Nano-Particles

نویسنده [English]

  • S. Hashemian
Department of Chemistry, Department of Chemistry
چکیده [English]

Adsorption of a basic dye-methyl violet (MV) on bentonite clay, CuFe2O4 and /bentonite CuFe2O4 in aqueous solutions was investigated. The composite of Cu and Fe and bentonite by co-precipitation method at pH=11 was prepared. The prepared composite can be used for dye removal, and then separated. XRD result showed spinel structure for CuFe2O4. SEM image showed the particles size is about 50 nm for CuFe2O4. Effect of experimental parameters such as pH, contact time of sorbent and dye, mass of sorbent and temperature on MV removal were investigated. Maximum dye removal at pH=12 and contact time 15 min was observed. In abscence of Cu ferrite contact time of bentonite sorbent increased to 60 min. In the presence of Cu ferrite a very high rate of dye removal was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bentonite
  • Methyl violet
  • Adsorption
  • Copper ferrite nano-particles
  • Dye removal