رنگبری از پساب حاوی رنگزای راکتیو قرمز 120 با استفاده از روش همزمان ازن‌دهی و پرتودهی فرابنفش

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در مقاله حاضر قابلیت فرآیند ازن‌دهی به تنهایی و فرآیند ازن‌دهی همراه با پرتودهی فرابنفش برای اکسید کردن یک پساب شبیه‌سازی شده حاوی رنگزای راکتیو قرمز 120 (RR-120) و مواد تعاونی رنگرزی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. حذف رنگ، COD و TOC برای فرآیندهای مختلف مطالعه شد. تأثیر pH محلول، غلظت اولیه رنگزا و حضور هیدروکسید سدیم و کربنات سدیم بر سرعت رنگبری بررسی گردید. سرعت رنگبری با افزایش غلظت اولیه ماده رنگزا و افزودن هیدروکسید سدیم به محلول کاهش نشان داد. هیچ تغییری در فرآیند رنگبری با افزایش کربنات سدیم مشاهده نشد. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که ترکیب فرآیندهای ازن‌دهی و پرتو‌دهی فرابنفش (لامپ کم فشار جیوه‌ای 9 وات) در مقایسه با فرآیند ازن‌دهی، تنها به طور جزئی باعث حذف COD پساب می‌شود و سرعت رنگبری هیچ تغییری نمی‌کند. در یک pH اولیه 6.2، دمای C25، غلظت ازن‌ 55 گرم بر متر مکعب و غلظت اولیه رنگزا 800 میلی‌گرم بر لیتر، بازده حذف TOC محلول حاوی RR-120 بعد از گذشت 90 دقیقه برای فرآیند O3 و O3+UV به ترتیب 27% و 36% حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Decolorization of Wastewater Containing C. I. Reactive Red 120 by UV-Enhanced Ozonation

نویسندگان [English]

  • A.R. Tehrani-Bagha 1
  • F. L. Amini 2
1 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
2 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In the present study the treatment efficiency of O3 and UV+O3 processes were compared for the oxidation of simulated dyebath effluent containing a mixture of C.I. Reactive Red 120 (RR-120) and various dye auxiliaries. The color, COD and TOC removal rates were assessed for different processes. The effects of solution pH, initial dye concentration and presence of sodium hydroxide and sodium carbonate on rates of decolorization were studied. The rate of decolorization decreased by increasing of the initial dye concentration and addition of sodium hydroxide. No change in decolorization was observed by addition of sodium carbonate. The experimental results showed that ozonation combined with UV irradiation (9-watt low-pressure mercury lamp) was slightly more efficient than ozonation alone in COD removal with no change in color removal kinetics. At an initial pH of 6.2, bulk temperature of 25C, ozone dosage of 55 g/m3 and initial dye concentration of 800 mg/L, the TOC removal efficiency of RR-120 reached 27% and 36% after 90 min for O3 and UV+O3 processes respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reactive dye
  • Ozonation
  • UV Radiation
  • Decolorization
  • Mineralization