اندازه بهینه بلورک‌های رنگدانه فتالوسیانین مس در فیلم‏های نازک گیرنده‏های نوری‏آلی

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

بهینه‌سازی کیفیت فیلم‌های نازک گیرنده‌های نوری آلی از مهمترین مباحث در زمینه درام‌های زیراکس و چاپگرهای لیزری به شمار می‏آید. یکی از عوامل مؤثر در آن، اندازه دانه‌های مواد تشکیل دهنده لایه تولیدکننده حامل بار می‏باشد. در نخستین بخش این پژوهش با استفاده از پراش پرتوهایX ، اندازه بلورک‌ها و کرنش شبکه نمونة آسیا نشده فتالوسیانین مس و نمونه آسیا شده آن در مدت زمان‌های 180،90 و270 دقیقه به روش واریانس تعیین شده است. این نمونه‌ها در لایه تولیدکنندة حامل‌های بار درگیرنده‌های نوری زیراکس به‏کار برده و کیفیت این گیرنده‌ها با یکدیگر مقایسه شده است. در بخش دیگر با استفاده از پراش پرتوهای X ، ریزساختار نمونه‌های آسیا شده فتالوسیانین مس در مدت زمان‌های 15، 30، 60، 90، 180، 270، 360 و600 دقیقه به روش واریانس تعیین و مقدار بهینه اندازه بلورک‌‌های فتالوسیانین مس(درفیلم‌های نازک گیرنده‌های نوری) معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum Grain Size of Copper Phthalocyanine Pigments in Organic Thin Film Photoreceptors

نویسندگان [English]

  • H. Khani
  • S. R. Aghdaee
  • R. Ajeian
School of physics, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

One of the great concerns in the study of organic thin film photoreceptors is to enhance the efficiency of thin film photoreceptors. This efficiency is to a great degree, affected by pigment grain size dispersed in charge generation layer. In the first part of the project the average crystallite domain size and the root-mean-square strain of non milled sample of copper phthalocyanine and samples milled for 90, 180, 270 minutes have been determined using X-ray diffraction data and variance method. These samples were used as charge generation layers in the organic photoreceptors and their performances were evaluated. In the second part, copper phthalocyanine pigments were milled for 15, 30, 60, 90, 180, 270, 360, 600 minutes and their microstructures were studied as a function of milling time. Then the optimum grain size of pigments (in organic photoreceptors) were investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photoreceptors
  • X-ray diffraction
  • Line broadening
  • Microstructure
  • Copper phthalocyanine