بررسی خصوصیات حرارتی و رنگی الیاف سلولزی پوشش داده شده با نانو ذرات هیدروکسید آلومینیوم

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

در این تحقیق از نانوهیدروکسید آلومینیوم (ATH) به عنوان یک مادة تأخیر‌انداز شعله با غلظت‌های مختلف به منظور پوشش‌دهی الیاف سلولزی استفاده شده و در ادامه پارامترهای مؤثر در فرآیند و همچنین تغییرات ایجاد شده در خصوصیات حرارتی و رنگی محصول توسط روش‌هایSEM ، TGA، DSC و اسپکتروفوتومتری انعکاسی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده نانوهیدروکسید آلومینیوم به عنوان یک عامل دیرسوز کننده دوست‌دار محیط زیست مناسب برای کالای پنبه‌ای می‌تواند کاربرد داشته باشد. همچنین نتایج اسپکتروفوتومتری انعکاسی مؤید آن است که پوشش اعمال شده تأثیر نامطلوبی بر خصوصیات رنگی محصول ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermal and Color Characteristics of Cellulosic Fabrics Coated with Nano Aluminum Hydroxide

نویسندگان [English]

  • M. Shaver 1
  • Amir Kiumarsi 2
1 Young Research Club, Islamic Azad University South Tehran Branch
2 Department of Organic Colorants, Institute for Color Sciense and Technology
چکیده [English]

In this study, cellulosic cotton fabrics were treated with different concentrations of nano aluminum hydroxide (ATH) dispertions. The optimum coating method of nano particles and the thermal and color characteristics of cellulosic fabrics were studied using SEM, TGA, DSC and reflectance spectrophotometry and the results were discussed. It was concluded that the ATH could be considered as a suitable envirmentaly friendly fire retardant for cotton. The results also show that the coating has only a small (if any) effect on the color coordinate values of the treated fabric.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cellulose
  • Nano aluminum hydroxide (ATH)
  • coating
  • Flame retardant
  • Color coordinates