آمیخته‌های قیری مناسب جهت کاربردهای پوششی مختلف

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه پژوهشی پلاستیک، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

3 پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

قیر یک ماده پوششی بسیار مهم در پوشش‌های ضد خوردگی و ضد رطوبتی می‌باشد که کاربردهای گسترده و وسیعی دارد. این ترکیب بسته به نوع کاربرد باید دارای خواص شیمیایی و فیزیکی متفاوتی باشد. به این دلیل مطالعه ساختار داخلی و خواص فیزیکی-شیمیایی قیر از اهمیت بالایی برخوردار است. تغییر در خواص فیزیکی قیرها بیشتر از طریق هوادهی قیرهای نرمتر انجام می‌شود و مطالعات انجام گرفته نیز بر این اساس بوده است. در این مقاله سعی شد با اختلاط قیرهای دمیده 10/110 ، قیر 100/85 و برش نفتی H.V.S. (Heavy vacuum slops)، قیرهای مختلف بخصوص قیرهای 70/60 ، 25/85 و 15/90 تهیه گردد. مشاهده شد که رفتارهای نقطه نرمی نسبت به کاهش درصد آسفالتن‌ها در تمام مراحل اختلاط به صورت خطی است. در حالی که رفتار درجه نفوذ با کاهش درصد آسفالتن‌ها به صورت نمایی می‌باشد. دلایل این رفتارها بسته به نوع نیروهای برشی به کاربرده شده مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و با ارتباط دادن آنها به گرانروی و نیروهای همچسبی بین آسفالتن‌ها توجیه شدند. در نهایت با بررسی خواص و نتایج اختلاط مواد فوق با یکدیگر فرمولاسیون‌هایی جهت رسیدن به قیرهای یاد شده به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bituminous Blends for Different Coating Applications

نویسندگان [English]

 • V. Hadadi 1
 • A.A. Yousefi 2
 • R. Moeini 3
 • M. T. Ganji 1
 • M. Khosravi 1
1 Department of Chemistr, Islamic Azad University
2 Plastic Processing & Engineering Department, Iran Polymer & Petrochemical Institute
3 Research Institute of Petroleum Industry
چکیده [English]

Bitumen is a very important component of anti-corrosion coatings and water proofing membranes which has found many applications. Depending on the application, bitumens have different compositions and physico-chemical properties. Softer bitumen is usually air-blown to adjust the physical properties of the final bitumen. Here, preparation of 60/70, 85/25 and 90/15 bitumens was achieved via physical mixing of air-blown 110/10 bitumen with 85/100 penetration grade and heavy-vacuum slops (HVS) cut. The softening point of the resulting bitumen changes with the asphaltenes’ content, whereas its penetration varies exponentially. This difference in behavior was attributed to the shear forces applied during the tests and was account for via the bitumen viscosity and cohesive energy acting between asphaltenes. Finally, some formulations for the target bitumens were reported via mixing of the above-mentioned raw-materials.

کلیدواژه‌ها [English]

 • H.V.S
 • Bitumen
 • softening point
 • penetration grade
 • Viscosity
 • cohesive energy
 1. R. Scharff, Roofing Handbook. McGraw-Hill, New York, 1996.
 2. A. A. Yousefi, S. M. Jalali, Conforming roofing membrane bitumen properties with ISIRI 3885 (A and S levels) using domestic polymers. Proceedings of the 1st National Conference on Polymer-Modified Bitumens and their Applications, Dec. 16-17(2002), 191-197.
 3. A. A. Yousefi, Novel polymeric blends for bitumen modification. Proceedings of 1st State-Wide Roofing Conference, October (2001), 19-27.
 4. A. J. Hoiberg, Bituminouse materials. John Wiley Inc., New York 1979.
 5. K. Beaton, The start of american oil refining. 29, (Mar.,1955), Business History Review. 28-53.
 6. E. J. Barth, Asphalt science and technology. Janday Co., New York 1975.
 7. A. R. Moeini, Introduction to bitumen and related tests. Research Institute of Petroleum Industry, 2005.
 8. A. A. Yousefi, Preparation and rheological behavior of polymer-modified asphalts. Ph.D Dissertation, Dept. of Chem.Eng., Laval University, Quebec, Canada, 1999.
 9. R. Thomas, Asphaltic road construction. by Hunter. R., Thomas Telford Ltd 2000.
 10. British Standard BS 2000: Part 49-Penetration of bitumen and bituminous materials, this British Standard is identical to IP 49/86(89).
 11. British Standard BS 2000: British Standard Methods of test for petroleum and its products. Part 58: Softening point of bitumen. This British Standard is identical to IP 58/86(89).
 12. British Standard BS EN 12591:2000: Bitumen and bituminous binders-specification for paving grade bitumen.
 13. The Shell Bitumen Handbook, Shell Oil Co., 1989.
 14. J. F. Steffe, Rheological method in food process engineering. Michigan State University, 1996. (http://www.egr.msu.edu/~steffe/freebook/STEFFE.pdf).
 15. A. Saniere, I. Henaut, J. F. Argillier, Pipeline transportation of heavy oils, a strategic, economic and technological challenge. Oil Gas Sci. Technol. IFP, 59(2004), 455-466.
 16. K. Friedrich, Effect of non-condensable on the vapex process. Ph.D Dissertation, University of Waterloo, Ontario, Canada2005.
 17. K. L. Gawryse, How asphaltenes aggregate: role of chemistry and solvent. Ph.D Dessertation Dept. of Chem.Eng., North CarolinaStateUniversity, 2005.
 18. Bitumen emulsion technical bulletin. Akzo Nobel Asphalt Application–U.S.A, 2007.
 19. E. De Angelis, C. M. Casciola, V. S. L’vov, A. Pomyalov, I. Procaccia, V. Tiberkevich, Drag reduction by a linear viscosity profile. Phys. Rev. E.70(2004), 055301-1-055301-4.