نویسنده = سلین کوتسه- برگن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عملکرد و سازوکار آغازگر نوری سه جزیی برپایه سافرانین

دوره 14، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 153-161

عاطفه نژادابراهیم؛ مرتضی ابراهیمی؛ زویر آلوناس؛ سلین کوتسه- برگن؛ کریستین لی