حذف فوتواکسیداسیونی رنگزای راکتیو آبی 19 طی فرآیند (Solar/S2O82-) در حضور راکتورهای متمرکزکننده سهمی‌وار خورشیدی

نویسندگان

1 روه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 گروه شیمی، دانشگاه زنجان

چکیده

رنگزا‌ها ترکیبات آلی با ساختار پیچیده هستند که به دلیل سمیت، سرطان‌زایی و عدم تجزیه زیستی یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های زیست محیطی محسوب می‌شوند. هدف از این مطالعه بررسی فرآیند اکسایش پیشرفته با استفاده از اکسیدکننده پتاسیم پراکسی‌دی‌سولفات و نور خورشید در حضور متمرکزکننده‌های سهمی‌وار خورشیدی جهت حذف رنگزای راکتیو آبی 19 از آب‌های آلوده می‌باشد. شدت تابش نور‌خورشید در حضور این نوع ازمتمرکز کننده‌های خورشیدی افزایش می‌یابد به طوریکه پرتوها پس از انعکاس از سطوح آینه‌ای در نقطه کانونی متمرکز می‌گردند. افزایش شدت تابش نور باعث افزایش رادیکال‌های سولفات تولید شده از پتاسیم پراکسی‌دی‌سولفات می‌شود. در این مطالعه، عوامل موثر بهینه‌سازی شدند. با توجه به نتایج، استفاده از فرآیند فوتوکاتالیزوری همگن به کمک متمرکز کننده‌های نور‌خورشید می‌تواند به عنوان یک گزینه مناسب در جهت حذف موثر رنگزا از پساب‌های صنایع نساجی معرفی گردد به طوری که 98% از این رنگزا در مدت زمان 60 دقیقه در شرایط بهینه حذف گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Photo-oxidation Degradation of Reactive Blue 19 by (Solar/S2O82-) Process in Presence of Solar Parabolic Concentrator Reactors

نویسندگان [English]

  • M. Rasoulifard 1
  • L. Ghalamchi 2
  • R. Pourata 2
1 Department of chemistry, Faculty of science, University of Zanjan
2 Department of chemistry, University of Zanjan
چکیده [English]

Dyes belong to organic compound families with complex structure due to their toxicity, carcinogenic and lack of biodegradability properties are considered as a serious environmental pollutant. The objective of this paper is to investigate decolorization of Reactive Blue 19 from contaminated water by potassium peroxydisulfate and solar light in the presence of solar parabolic concentrator. Solar irradiation intensity will be increased. In this case radiation after reflecting will be concentrated on the focal path of collector. The more light intensity, the more enhancement production of sulfate radical from persulfate would be. In this study evaluation of effective parameter has been investigated. Regards to the results from homogenous photo-oxidation in presence of solar concentrator has been introduced and considered as a superior option for removal of dyes from textile industry wastewater. Using this collector dramatically increase the performance of advanced oxidation processes respects 98% of RB19 has been mineralized during 60 min in optimal condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advanced Oxidation Process
  • Solar concentrator
  • Reactive Blue 19
  • Water and Wastewater Treatment