مطالعه خواص نوری4- (2- آمینو اتیلن)آمینو- N - آلیل-1،8- نفتالیمید، کوپلیمر تهیه شده بر پایه متیل‌متاکریلات و کاربرد آن به عنوان حسگر فلورسنتی pH

نویسندگان

1 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی؛قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق خواص نوری ماده رنگزای 4- (2- آمینو اتیلن) آمینو- N - آلیل-1،8- نفتالیمید (1) و کوپلیمر متیل‌متاکریلات بررسی شده است. طیف نشری کوپلیمر ماده رنگزا به حالت فیلم نازک در ‌pH های مختلف اندازه‌گیری شد و به عنوان حسگر فلورسنتی pH درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد، شدت نشر فلورسانس فیلم پلیمری با افزایش pH کاهش قابل ملاحظه‌ای می‌یابد. همچنین رفتار سولواتوکرومیزم ماده رنگزا با بررسی طیف جذبی و نشری آن در حلال‌های مختلف انجام شد. خواص فلورسانسی این ترکیب بسیار تحت تاثیر قطیبت حلال می‌باشد به طوری که در برخی حلال‌ها با قطبیت خیلی بالا نشر فلورسانس به شدت کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Photophysical Properties of 4-(2-Aminoethylene) Amino- N- Allyl- 1,8-Naphthalimide and its Copolymer with Methylmethacrylate as Fluorescent pH Sensors

نویسندگان [English]

  • P. Alaei 1
  • S. Rouhani 2
  • K. Gharanjig 3
1 Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
2 Department of organic colorants;Center of Excellence for Color Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
3 Department of Organic Colorants;Center of Excellence for Color science and Technology, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this research, the photophysical properties of 4-(2-aminoethylene) amino- N- allyl- 1,8-naphthalimide and its methylmethacrylate copolymer were investigated. Fluorescence spectrum of its thin film copolymer taken at different pH solutions suggest that it could be used as fluorescent pH sensors. The results showed that fluorescence emission of the polymer film dramatically decreased while pH is increased. Also, solvatochromism behavior of dye in various solvents has been evaluated. The fluorescence properties of this dye are so strongly affected by the nature of the solvent polarity in which the emission of molecule can be considered to be switched off when a solvent polarity is increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 4-amino-1
  • 8-naphthalimide
  • fluorescent methylmethacrylate polymer
  • pH sensor
  • Solvatochromism