رنگبری رنگزاهای اسیدی با استفاده از کیتوسان در سیستم‌های یک جزئی و دو جزئی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

امروزه به منظور حذف آلودگی آب، از جاذب‌های ارزان قیمت استفاده می‌گردد. کیتوسان با دی‌استیله کردن بیوپلیمرکیتین به دست می‌آید و کیتین از نظر فراوانی در جهان دومین پلی‌ساکارید بعد از سلولز است. در این تحقیق رنگبری دو رنگزای آنیونی از پساب‌های نساجی در سیستم‌های یک جزئی و دو جزئی انجام شده است. رنگزای مستقیم آبی 78 (Direct Blue 78) و رنگزای اسیدی مشکی 26 (Acid Black 26) به عنوان مدل انتخاب شده است. خصوصیات سطحی کیتوسان قبل و بعد از فرآیند رنگبری با استفاده از تبدیل فوریه زیر قرمز و میکروسکوپ الکترونی پویشی ارزیابی گردید. عوامل مؤثر بر فرآیند رنگبری مانند مقدار جاذب و pH بررسی شد. داده‌ها نشان دادند که کیتوسان می‌تواند به عنوان یک جاذب برای رنگبری رنگزاهای آنیونی از پساب‌های رنگی نساجی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acid Dyes Removal Using Chitosan in Single and Binary Systems

نویسندگان [English]

  • R. Salehi 1
  • M. Arami 1
  • N.M. Mahmoodi 2
  • S.H. Bahrami 3
1 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
2 Department of Environmental Research, Institute for Color Science and Technology
3 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

It is now recognized that adsorption using low-cost adsorbents is an effective and economic method for water decontamination. Chitosan is derived by deacetylation of the naturally occurring biopolymer chitin which is the second most abundant polysaccharide in the world after cellulose. In this paper removal of two anionic dyes from textile effluent in both singular and binary systems is investigated. Direct Blue 78 and Acid Black 26 was used as anionic dye models. The surface characteristics of chitosan were investigated using Fourier transform infra-red spectroscopy and scanning electron microscopy. The influence of process variables such as adsorbent dosage and pH were studied. Results indicate that chitosan could be used as a biosorbent to remove the anionic dyes from contaminated watercourses in both singular and binary pollutants systems

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dye removal
  • Chitosan
  • Binary system
  • Colored textile wastewater
  • anionic dye