بررسی عوامل مؤثر بر ساخت لعاب زرین‌فام با تکیه بر دما و ضخامت لایه مینایینشریه: سال پنجم - شماره اول - بهار 1390 - مقاله 5   صفحات :  35 تا 42کد مقاله:
JCST-03-05-2010-1120

مولفین:
مهناز محمدزاده ميانجي: دانشگاه الزهرا(س)، - دانشکده هنر
حسين قصاعي: دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشكده مهندسي مواد و متالورژی


چکیده مقاله:

ساخت لعاب‌های زرین فام در ایران از قرن چهارده میلادی به بوته فراموشی سپرده شده است ولی عده کثیری از هنرمندان معاصر علاقمند به احیای این هنر مي‌باشند. در این پژوهش توجه خاص به عوامل مؤثر بر ساخت لعاب زرین فام شده است. نتایج نشان مي‌دهد که ترکیب، دما، شدت و گستره زمان احیاء و ضخامت لایه خام اعمالی از مؤثرترین عوامل در تشکیل پدیده زرین فام مي‌باشند. سنجش دمای تجزیه مواد اولیه به کمک DTA/TG محدوده مناسب دمایی 600-500 درجه سانتي‌گراد را برای پخت لایه زرین‌فام تأييد مي‌کند. در این تحقیق از لعاب كاشي صنعتي به عنوان پایه و از چوب گردو براي ايجاد احيا هنگام پخت استفاده شد. تحقیقات نشان داد که براي رسيدن به لایه زرين‌فام پخته مطلوب ضخامت لايه خام نقش مهمي را ایفا مي‌کند که بسته به نوع و تركيب مينا متغیر است.تشخیص داده شد که از بین میناهای M1، M2 و M3 بررسی شده،M1 و M2 مناسب‌ترند وتوسط آن‌ها زرین‌فام طلایی قزح‌سان و زرین‌فام طلایی یک دست حاصل مي‌شود.


Article's English abstract:

Produce of Persian luster ware is doing inactive since about 14. century. Many of contemporary ceramists are interested to alive the forgotten fantastic and beautiful Iranian art. This research studies different factors, which have influence of successful processing luster enamel such as temperature, thickness of unburned layer and intensity and term of reduction. The differential thermal analyses (DTA) and thermo gravimetry (TG) diagrams of raw materials shows that the best range of reduction temperature should be 500-600°C. Industrial opaque glaze is a suitable basic glaze for luster enamel and wood of walnut can be a helpful reduction agent to produce an acceptable luster enamel. Thickness of unfired luster layer was a important factor to realize the effect and shining of luster by different enamel composition. Between three composition (M1, M2 and M3) the best results belong to M1 and M2, which could create golden and iridescent luster.


کلید واژگان:
لعاب احیایی، مینا، زرین‌فام.

English Keywords:
Reduction glaze, Enamel, Zarrin faam.

منابع:

English References:
1.H. Ritter, J. Ruska, R. Wunderlich, Eine persische Beschreibung der Fayencetechnik von Kaschan aus dem Jahre 700h/1301d. Istanbuler Mitt. 3(1935), 16-31.#2.A. Shams, Experience of producing luster glaze enamel. Bsc. Thesis, Iran University of Science and Technology, Iran, 2006.#3.M. Kazemi, Repairing of luster pottery (7th century). Bsc. Thesis, Tehran University, Iran, 1998.#4.R. Kian Nejad, The history and preparation of luster glaze. Bsc. Thesis, Alzahra University, Iran, 2003.#5.I. Borgia, B. Brunttti, Giulivi, A. Sgamellotti, Shokouhi, Oliaiy, Rahighi, Lamehi-Rachti, M. Mellini, C. Viti, Characterization of decorations on Iranian (10th.- 13th. century) luster ware. Appl. Phys. A79(2004), 257-261.#6.J. W. Allan, L. R. Llewellyn, F. Schweizer, The history of so-called Egyptian faience in Islamic Persia, investigation in to Abul-Qasim Treatise. Archaeometry. 15(1973), 165-173.#7.I. Borgia, B. Brunttti, I. Mariani, A. Sgamellotti, F.Cariati, P. Fermo, M. Mellini, C. Viti, G. Padeletti, Heterogeneous distribution of metal nanocrystals in glazes of historical pottery. Appl. Surf. Sci. 18(2004), 206-216.#8.V. Lazic, F.Colao, R. Fantoni, A. Palucci, Characterisation of lustre and pigment composition in ancient pottery by laser induced fluorescence and breakdown spectroscopy. J. Cultural Heritage. 4(2003), 303-308.#9.P. Fredrickx, D. Hélary, D. Schryvers, E. Darque-Ceretti, A TEM study of nanoparticles in lustre glazes. Appl. Phys. A. 79(2004), 283-288.#10.O. Bobin, M. Schvoerer, J. L. Miane, J. F. Fabre, Coloured metallic shine associated to lustre decoration of glazed ceramics, a theoretical analyses of the optical properties. J. Non-Crys. Solids. 332(2003), 28-34.#11.A. Caiger-Smith, Lustre Pottery, technique ,tradition and innovation in Islam and the Western World. Faber and Faber, London, 1985.#12.A. Rahimi, M. Matin, Technology of fine ceramics. Khake Chini Iran, Tehran, 2007.#13.H.Ghassai, H. R. Rezai, A. Shams, Study of temperature and atmosphere influence on enamel luster glaze to obtain the real temperature and suitable reduction condition. In Proceeding of 6th Congress of Iranian Ceramic Society, Karaj, Iran (2008), 1-7.#14.E. Riedel, Allgemeine und anorganische Chemie. Walter de Gruyter, Berlin, 1979, 146.#فایل مقاله
تعداد بازدید: 14668
تعداد دریافت فایل مقاله : 887

ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:14,669

کاربران حاضر:47