مروری بر کمی سازی جلوه ظاهر بصری

کد مقاله:
JCST-28-11-2017-1778

مولفین:
فرهاد عامری: مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - گروه پژوهشی فیزیک رنگ
سیامک مرادیان: موسسه پژوهشی علوم و فناوري رنگ و پوشش - قطب علمی رنگ


چکیده مقاله:

زیبایی ظاهر، در کنار ویژگی های یک محصول، بدان مفهوم بخشیده و در ارتباط محصول با مشتری بطور قابل ملاحظه ای موثر است؛ لذا ابزارها و روش هایی که بتوانند ظاهر محصول را کمّی کرده و با پاسخ های انسانی مرتبط سازند همواره مدنظر صنعت و محافل علمی پژوهشی بوده و هستند. در این مقاله قصد داریم تا ضمن تقسیم بندی ظاهر به زیر مجموعه هایی که اندازه گیری ظاهر را تسهیل کرده اند به دیدگاه هایی که سعی در کمّی کردن درک انسانی از ویژگی های ظاهری دارند، بپردازیم. در این راستا به اهمیت ظاهر در مهندسی کانسی بعنوان ابزاری جهت ارتباط توقعات مدنظر مشتری از محصولات با پارامتر های طراحی معتبر اشاره شده و همچنین از کمیت سنجی نرم بعنوان یک روش، برای اندازه گیری ظاهر، و اندازه گیری عینی ویژگی های معین ادراکی در حوزه حواس پنج گانه استفاده خواهد شد.


Article's English abstract:

The aesthetic and pleasing properties of a product are important and significantly add to the meaning and relevance of a product. There has been a strong industrial and academic interest and need to establish hardware and/or software systems in order to quantify and link appearance properties to their human response equivalences. In this study, we intend to review models which have been proposed to quantify human perceptions of appearance features. To this end the importance of Kansei Engineering in appearance is considered. This is a tool for linking consumer expectations of products with valid design parameters. In the domain of human senses, soft metrology is used as a method for metering and objective quantification of perceptual qualities of appearance.


کلید واژگان:
جلوه ظاهری کل، جلوه ظاهری بصری، مهندسی کانسی، کمیت سنجی نرم

English Keywords:
Total appearance, Visual appearance, Kansei engineering, Soft metrology

منابع:

English References:
1. R. S. Hunter, R.W.H., The measurement of appearance. Second edition ed. Wiley Interscience,1987. 2. Pointer, M., A framework for the measurement of visual appearance. CIE Publication, 2006: p. 175-2006. 3. Hutchings, J., Food color and appearance 2nd edition. USA: Aspen Pulisher Inc, 1999. 4. ISO, E., 9001: 2015 Quality management systems. Requirements (ISO 9001: 2015), European Committee for Standardization, Brussels,2015. 5. NAGANO, H., S. OKAMOTO, and Y. YAMADA, Visual and sensory properties of textures that appeal to human touch. International Journal of Affective Engineering, 12(3): p. 375-384,2013. 6. Zhang, L., Creating a better product experience in organic cereal packaging design. 2013. 7. FechnerGT, Vorschule der Aesthetik (Leipzig: Breitkopfفایل مقاله
تعداد بازدید: 283
تعداد دریافت فایل مقاله : 15

ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:284

کاربران حاضر:41