بررسی کارآیی اندیس سفیدی یوچیدا در محدوده ته‌رنگ اصلاح شده CIEنشریه: سال يازدهم - شماره اول - بهار 1396 - مقاله 3   صفحات :  23 تا 34کد مقاله:
JCST-03-07-2016-1662

مولفین:
راضیه جعفری: مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - گروه پژوهشی فیزیک رنگ
مینا شاه محمدی: موسسه آموزش عالی کار، قزوین - دانشکده مهندسی نساجی


چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت و کاربرد گسترده محصولات سفید در صنایع مختلف، بررسی کارآیی فرمول‌های سفیدی و میزان انطباق آنها با نتایج ارزیابی‌های چشمي ضروری می‌باشد. با توجه به اصلاحیه اخیر CIE مبنی بر تغییر محدوده ته‌رنگ برای تعریف نمونه‌های سفید، کارآیی اندیس سفیدی یوچیدا در ارزیابی نمونه‌های سفید فلورسنتی مورد بررسي قرار گرفت. در این راستا میزان پذیرش سفیدی نمونه‌های سفید فلورسنتی با مقادیر مختلف اندیس سفیدی و ته‌رنگ، مطابق نظر ارزیابان به‌دست آمد. همچنین همبستگی میان دو اندیس سفیدی CIE و یوچیدا با یکدیگر و با درصدپذیرش سفیدی نمونه‌های سفید محاسبه شد. نتایج نشان می‌دهد هرچند عملکرد اندیس سفیدی یوچیدا با اصلاح محدوده ته‌رنگCIE بهبود یافته است اما همچنان کارآیی اندیس سفیدیCIE به مراتب مطلوب‌تر می‌باشد. به این معنی که با تغییر در مرزهای ته‌رنگ نمونه‌های سفید، تطابق درصد پذیرش سفیدی نمونه‌ها با فرمول سفیدی CIE بهتر از فرمول سفیدی یوچیدا بوده است. ضمن آنکه، به نظر می‌رسد در محدوده اصلاح شده ته‌رنگ CIE نتایج فرمول سفیدی یوچیدا به نتایج اندیس سفیدی CIE نزدیک شده است.


Article's English abstract:

Regarding the commercial importance and industrial application of white products, investigation into the performance of whiteness indices and their conformity to the visual assessments is essential. In this paper, the performance of Uchida whiteness index for the evaluation of fluorescent whitening agents (FWAs) treated white specimens is investigated based on the modified CIE tinting formula. In this way, the percentage of whiteness acceptance of the fluorescent white samples with different whiteness and tinting attributes, are achieved based on the observers visual assessments. Besides, the correlations between CIE and Uchida whiteness indices as well as with the results of visual assessments are calculated. The results show that while the performance of Uchida whiteness index has been improved by modifying CIE tinting formula, the CIE whiteness index access white specimens, better. It means that, in the modified tinting region the results of visual assessments conform to CIE whiteness index better than Uchida formula. Moreover, it seems that the results of the Uchida whiteness formula closes to those achieved from CIE whiteness index in the modified tinting region.


کلید واژگان:
اندیس سفیدی CIE، محدوده ته‌رنگ CIE، اندیس سفیدی یوچیدا، ارزیابی سفیدی.

English Keywords:
CIE Whiteness index, CIE tinting formula, Uchida whiteness index, Whiteness assessment.

منابع:
1. ر. جعفري، سفیدی: تعاریف، مفاهیم و اندیس‌ها، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، (1392)4، 56-49. 22. ر. جعفري، ف. عامري، ن. خليلي، تأثیر برخی عوامل جلوه ظاهری خودرو بر درک چشمي سیاهی از دیدگاه مشتری، نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ، (1395)10، 193-185.

English References:
2. M. Shahmohammadi, Evaluation of performance of some color difference formula for assessment of fluorescent white samples. MS thesis, Kar Higher Education Institute, Iran, 2016. 3. R. Jafari, M. Shahmohammadi, The research about white color’s situation in the culture and literature of Quran concepts. First International Conference on Social Studies, cultural, religious study Ghadir. Rasht, Iran, 2016. 4. S. H. Amirshahi, F.Agahian, Basis functions of the total radiance factor of fluorescent whitening agents. Text. Res. J. 76(2006), 197-207. 5. F. Steves, C. Noronha, M. Marinho, Optical brightener’s effect on white and colored textiles. World Textile Conference - 4th AUTEX Conference, (2004), 22-24. 6. Xu. Changhai, The chemistry and perception of fluorescent white materials. PhD thesis, North Carolina State University, 2009. 7. R. Jafari, S. H. Amirshahi, Variation in the decisions of observers regarding the ordering of white samples. Color Technol. 124(2008), 127-131 8. S. H. Amirshahi, F. Aghahian, Computational color physics, Arkan danesh, Isfahan .2007. 9. CIE Colorimetry, Publication CIE No. 10, 3rd Ed, 2012. 10. J. Lin, R. Shamey, D. Hinks, Factors affecting the whiteness of optically brightened material. Optica. 29(2012), 2289-2299. 11. Standard practice for calculating yellowness and whiteness indices from instrumentally measured color coordinates, Annual Book of ASTM Standard, ASTM Standard, 06:34:05, E313-10, 2012. 12. R. Jafari, Comparing of selected whiteness formulae in assessment of sample out of CIE 1982 whiteness formula restriction boundaries. MS thesis. Amirkabir University of Technology, Iran. 2006. 13. H.Uchida, A new whiteness formula. Color Res. Appl. 23(1998), 202-209. 14. R. Jafari, S. H. Amirshahi, A comparison of the CIE and Uchida whiteness formulae as predictor of average visual whiteness evaluation of textiles. Text. Res. J. 77(2007), 756-763. 15. M. Tutak, O. Demiryurek, S. Bulut, D. Haroglu, Analysis of the CIE whiteness and whiteness tint of optically whitened cellulosic fabrics. Text. Res. J. (2010), 1-9. 16. Y.Lu, J. Lin, R. Shamey, Influence of texture on perceived whiteness of objects. Color and imaging conference, 21st Color and Imaging Conference Final Program and Proceedings, (2013), 128-133. 17. J. Lin, R. Shamey, J. Trussell, The effect of texture on perception and measurement of whiteness. AATCC Rev. 12(2012), 61-68. 18. R. Jafari, M. Safi, M. Shahmohammadi, The correlation of color difference formulae with differential functions of white sample. The 6th international color and coating congress, ICST, Tehran, Iran (2015). 19. R. Jafari, M. Safi, M. Shahmohammadi, Investigation of the performance of modified CIE tinting formula. The 6th international color and coating congress, ICST, Tehran, Iran (2015). 20. R. Jafari, M. Safi, M. Shahmohammadi, The effect of gender observer in the whiteness assessment. Iran’s 10th national conference of textile engineering, Isfahan University of Technology Faculty of Textile Engineering, Isfahan, Iran (2016). 21. S. Westland, T. L. V. Cheung, O. R. Lozman, A metric for predicting perceptual blackness, in Proceeding of 14th Color Imaging Conference, Arizona, U.S.A. (2006), 14-17. 23. J. R. Clonts Haslup, R. Shamey, D. Hinks, The effect of hue on the perception of blackness using Munsell samples. Color Res. Appl. 38(2013), 423–428.فایل مقاله
تعداد بازدید: 2241
تعداد دریافت فایل مقاله : 30

ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:2,242

کاربران حاضر:31