تأثیر برخی عوامل جلوه ظاهری خودرو بر درک چشمي سیاهی از دیدگاه مشترینشریه: سال دهم - شماره سوم- پاييز 1395 - مقاله 6   صفحات :  185 تا 193کد مقاله:
JCST-10-10-2015-1617

مولفین:
راضیه جعفری: مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - گروه پژوهشی فیزیک رنگ
فرهاد عامری: مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - گروه پژوهشی فیزیک رنگ
نجمه خلیلی: مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش - گروه پژوهشی فیزیک رنگ


چکیده مقاله:

در این تحقيق تأثیر صفات جلوه ظاهری روکش‌های سطح خودرویی در میزان درک سیاهی آنها تحت شرایط نوردهی متفاوت بررسی می‌گردد. به منظور کاهش اثر مشخصه‌های رنگی نظیر روشنایی، فام و خلوص در درک چشمي سیاهی، نمونه‌هایی با ویژگیهای رنگی تقریباً یکسان انتخاب می‌شوند. همچنین با توجه به رویکرد صنعتی- تجاری موضوع، پنل‌های انتخابی جهت آزمون از فاکتورهای هندسی بهینه جلوه ظاهری (میزان وضوح تصویر و براقیت بالا و میزان پوست پرتقالی کم) که اغلب مورد پسند مشتریان خودروهای لوکس است، برخوردار بودند. از آزمون مقایسه جفت‌ها جهت ارزیابی چشمي پنل‌های مشکی متالیک و تعیین ترتیب سیاهی آنها استفاده شد. نتایج نشان داد که تحت شرایط نوردهی متفاوت (کابینت نوری، نور پراکنده و نور تک‌سویه)، هیچ‌یک از صفات هندسی جلوه ظاهری خودرو تأثیر معنی‌داری در درک بصری سیاهی روکش‌های سطح خودرویی ندارند.


Article's English abstract:

In this research the effect of appearance factors of automotive finishes on their blackness perception is investigated under various types of illumination. In order to decrease the effect of colorimetric attributes on perceived blackness of panels, samples with nearly identical colorimetric properties, i.e., lightness, chroma and hue, are selected. Regarding the industrial and commercial approach of the subject, the selected panels benefit from the optimum geometric appearance factors (higher values of distinctness of image and gloss as well as lower orange peel values) which are preferred by the majority of luxury vehicles customers. The pair comparison method was used to visually rank the blackness perception of metallic black panels. Results showed that there is not any significant relationship between the geometric appearance factors of automotive finishes and their blackness perception under different types of illumination, i.e., light booth, diffuse illumination and the unidirectional illumination.


کلید واژگان:
جلوه ظاهری مشتری‌پسند، روکش‌های سطح خودرویی، مؤلفه‌های رنگی، درک چشمي سیاهی.

English Keywords:
Customer-friendly appearance, Automotive finishes, Colorimetric coordinates, Visually perceived blackness.

منابع:
4. ف. ميرجليلي، س. مراديان، ف. عامري، جلوه ظاهری روکش‌های سطح خودرویی. بخش اول: مروری بر مهم‌ترین ویژگی‌های ظاهری، نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، 2(1391)، 40-29. 5. ف.ميرجليلي، س. مراديان، ف. عامري، جلوه ظاهری روکش‌های سطح خودرویی. بخش دوم: مروری بر مهم ترین روش‌ها و دستگاه‌های اندازه‌گیری، نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، 1(1392)، 11-3. 8. ن. خليلي، ف. عامري، مروري بر روش‌هاي كنترل جلوه‌ ظاهري روكش‌هاي سطح خودرويي، نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، 3(1392)،12-3. 34. ن. خليلي، ف. عامري، تأثير شرايط نوردهي در ارزيابي چشمي برخي از ويژگي‌هاي هندسي پوشرنگ‌هاي خودرويي، نشريه علوم و فناوري رنگ،4 (1392)، 330-323.

English References:
1. R. S. Hunter, R. W. Harold, The measurement of appearance, Second edition, Wiley Inter science, New York, 1987. 2. H. J. Streitberger, K. F. Dossel, Automotive paints and coatings, Second edition, Willy-VCH., Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2008. 3. S. H. Amirshahi, F. Agahian, Computational colour physics. Arkan Danesh, Isfahan. 2007. 6. F. Ameri, N. Khalili, S. Moradian, D. Zaarei, F. Mirjalili, Correlation between the BYK's balance index and the appearance of visually assessed achromatic automotive finishes. Prog. Org. Coat. 77(2014), 425-430. 7. G. K. Boeckler, Measuring gloss and reflection properties of surfaces. Metal finishing. 93(1995), 28-31. 9. BMW Group, Appearance of painted Surfaces - N1/N3 Method – Development, Use and Outlook, Wave Scan User Meeting, March, 2007. 10. Hemashankar, Correlation between visual perception and waviness measurement for coated surface, M.S. thesis, University of Windsor, Canada, 2008. 11. G. K. Bockler, Surface quality control on high and medium gloss surfaces: wave-scan dual, 7th BYK-Gardner wave-scan User Meeting, 2006. 12. P. J. Schubel, Characterization of ‘class A’ polymer composites for the automotive industry, Ph.D. thesis, University of Nottingham, United Kingdom, 2004. 13. F. Mirjalili, S. Moradian, F. Ameri, A new approach to investigate relationships between certain instrumentally measured appearance parameters and their visually perceived equivalents in the automotive industry. J. Coat. Technol. Res. 11(2014), 341-350. 14. J. Hutchings, The continuity of colour, design, art and science. II. Application of the total appearance concept to image creation. J. Color Res. Appl. 20(1995), 307-312. 15. E. Kirchner, G. J. van den Kieboom, R. Supe`r, R. Gottenbos, Observation of visual texture of metallic and pearlescent materials. J. Color Res. Appl. 32(2007), 256-266. 16. R. Jafari , F. Ameri, N. Khalili, Effect of the type of Illumination on Perceived Blackness of Automotive Finishes. J. Coat. Technol. Res. 13(2016),133-141. 17.http://www.ppg.com/en/newsroom/news/Pages/20131024A.aspx, 2015. 18. R. McDonald, Color physics for industry, 2th Ed, Dyers company publication trust, Bradford, 1997. 19. R. Jafari, S. H. Amirshahi, S. A. Hosseini Ravandi, Determination of spectral dimensions of Munsell neutral samples, in Proceeding of AIC 2011 midterm meeting, Zurich, Switzerland, (2011), 447-450. 20. R. Jafari, S. H. Amirshahi, S. A. Hosseini Ravandi, Spectral analysis of blacks. J. Color Res. Appl. 37(2012), 176-185. 21. R. Jafari, S. H. Amirshahi, S. A. Hosseini Ravandi, A comparison on spectral dimensionality of blacks and whites, in Proceeding of the 5th International Color and Coatings Congress, ICCC 2013, Isfahan, Iran, (2013). 22. R. Jafari, S. H. Amirshahi, S. A. Hosseini Ravandi, Actual dimensions of black samples using principal component analysis technique, in Proceeding of the 1st International and the 7th National Conference on Textile Engineering, Rasht, Iran, (2009). 23. S. K. Shevell, The Science of color, 2th Ed, Optical Society of America, 2003. 24. S. Westland, T.L.V. Cheung, O.R. Lozman, A metric for predicting perceptual blackness, in Proceeding of 14th Color Imaging Conference, Arizona, U.S.A.(2006), 14-17. 25. R. Jafari, Spectral and colorimetrical analysis of blacks, PhD thesis, Isfahan University of Technology, Iran, 2013. 26. S. Aghayan, Evaluation of black samples to determine the preferred black, M.S. thesis, Amirkabir University of Technology, Iran, 2007. 27. L. Tao, Impact of Blackness Preference and Perception on Product Design, PhD thesis, University of Leeds, United Kingdom, 2013. 28. J. R. Clonts Haslup, R. Shamey, D. Hinks, The effect of hue on the perception of blackness using Munsell samples. Color Res Appl. 38(2013), 423–428. 29. J. R. Clonts, R. Shamey, D. Hinks, Effect of colorimetric attributes on perceived blackness of materials, in Proceeding of the 4th European Conference on Colour in Graphics, Imaging, and Vision, Finland, (2010), 83-87. 30. R. Jafari, S. H. Amirshahi, S .A. Hosseini Ravandi, Blacks colorimetric boundaries based on the perceived blackness, in Proceeding of the 12th Congress of the International Color Association, AIC Color 2013, Newcastle, United Kingdom, (2013), 503-506. 31. R. Jafari, S. H. Amirshahi, S. A. Hosseini Ravandi, Effect of lightness on blackness preference of black fabrics. Prog. Color Colorants Coat. 8 (2015), 11-24. 32. W. S. Torgerson, Theory and methods of scaling, Wiley, New York, 1958. 33. L. L. Thurstone, A law of comparative judgment. Psychol. Rev. 34(1927), 273-286.فایل مقاله
تعداد بازدید: 3205
تعداد دریافت فایل مقاله : 49

ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:3,206

کاربران حاضر:64