مقایسه اثر سولفات مس و نانو ذرات مس در خواص رنگی کالای پنبه‌ای با ماده رنگزای مستقیمنشریه: سال يازدهم - شماره چهارم- زمستان 1396 - مقاله 1   صفحات :  239 تا 244کد مقاله:
JCST-02-04-2017-1716

مولفین:
شیرین نوربخش: دانشکده فنی و مهندسی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ري، دانشگاه آزاد اسلامی - گروه نساجی
شیوا ایرانفر: دانشکده فنی و مهندسی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ري، دانشگاه آزاد اسلامی - گروه نساجی


چکیده مقاله:

سولفات مس و نانو مس نه تنها به عنوان ماده ضدعفونی‌کننده در مقابل عفونت‌های قارچی و باکتریایی مورد استفاده قرار می گیرند بلکه باعث تنوع رنگ در رنگرزی، بهبود ثبات نوری و شستشویی بسیاری از مواد رنگزای مستقیم می‌گردند. در این تحقیق پارچه پنبه‌ای با ماده رنگزای مستقیم آبی 15 رنگرزی شده و سپس سولفات مس و نانو ذرات مس بر روی هر یک به صورت مجزا تکمیل شدند. خصوصیات رنگی (قدرت رنگ) نمونه‌ها توسط طيف‌سنجي انعکاسی، ثبات شستشویی و نوری هریک طبق روش‌های استاندارد AATCC مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند. بررسي جذب اتمی برای اندازه‌گیری مقدار غلظت فلز مس و آزمایش ضدباکتری طبق روش استانداردAATCC 100 توسط دو باکتری اشرشیا کولای و استافیلو کوکوس اورئوس بر روی نمونه‌های آغشته شده به نانو مس و سولفات مس انجام شد. در مقایسه نتایج سولفات مس و نانوذرات مس، نانو ذرات مس با غلظت بسیار کمتری نسبت به سولفات مس، خصوصیاتی نزدیک به آن را نشان داد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سولفات مس و نانو مس از یک مقدار مشخص، قدرت رنگ تقریبا ثابت می‌شود. تکمیل با هر دو ماده سولفات و نانو مس، پس از شستشوی مکرر، افزایش دوام شستشو را نشان نداد. ثبات نوری نیز کاهش قدرت رنگ پس از مجاورت در نور را نشان داد. ولی در غلظت‌های بیشتر، ثبات نوری بهتری مشاهده شد که به نظر می‌رسد با افزایش غلظت، ثبات نوری بهتر خواهد شد.


Article's English abstract:

Metal salts such as copper not only cause a variety of colors in dyeing, but also improve wash and light fastnesses of direct dyes. Copper sulfate and copper nano-particles are used as disinfectant against fungal and bacterial infections. In this paper, cotton fabric was dyed with direct dye, then copper sulfate and copper nano-particles were used on dyed fabrics. The color characteristics of the samples, light and wash fastnesses were measured. Atomic absorption analysis was taken to measure the amount of copper ions, and antibacterial test was carried out for antibacterial properties of nano-copper and copper sulfate impregnated samples. Nano-copper resulted neighboring properties to copper sulfate in lower concentrations. So that a concentration of 1% copper sulfate showed close results to concentration 0.0001 % of the copper nano particles. The results showed that at higher concentrations up to 1% copper sulfate and 0.0001 % for nano copper, color yield was constant and wash-fastness was reduced. Light fastness indicated reducing color yield after exposure to light. However, at higher concentrations, better light fastness was observed that appear with increasing concentration, light fastness will be improved.


کلید واژگان:
سولفات مس، نانو مس، ماده رنگزای مستقیم، پنبه، ثبات نوری، ثبات شستشويي.

English Keywords:
Copper sulfate, Copper nano particles, Direct dye, Cotton, Light fastness, washes fastness.

منابع:
8. ز. كرمي، آ. سليماني گرگاني، مروري بر الياف پنبه‌اي ضدباكتري. نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ. (1392)3، 51-43. 10. ا. رضواني مقدم، م. خطيب‌زاده، روش‌های مختلف سنتز نانوذرات مس قابل استفاده در جوهرهای رسانا: عوامل موثر بر سنتز نانوذرات. نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ. (1393)4، 62-49. 11. م. پروين زاده، س. مراديان، ا.س. رشيدي، م. ا. يزدانشناس،بررسی تاثیر نوع نانوسيليس بر خواص رنگرزی نانوکامپوزیت پلي‌اتیلن ترفتالات/سیلیس. نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ. (1391)6، 209-222. 12. ب. كاتوزيان، ا. كيومرثي، ا. س. رشيدي، بهبود رنگپذیری چرم با استفاده از نانو رنگدانه در محیط مافوق‌صوت. نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ. (1388)3، 51-43.

English References:
1. J. Bae, H. S. Freeman, copper salts in the post-metallization of non-genotoxic direct dyes. Fiber. Polym. 3(2002), 147-152. 2. J. M. Matthews, Application of dyestuffs. John Wiley, New York. 1947, 53, 166, 281. 3. K. Venkataraman, The chemistry of synthetic dyes. Academic Press, New York. 1952, 557, 601. 4. E. R. Trotman, Dyeing and chemical technology of textile fibers. 5th Ed., Charles Griffin, London. 1975, 45. 5. H. Zollinger, Color chemistry; syntheses, properties and application of organic dyes and pigments. VCH, New York. 1991, 149. 6. G. Isani, M. L. Falcioni, G. Barucca, D. Sekar, G. Andreani, E. Carpene, G. Falcioni ,Comparative toxicity of CuO nanoparticles and CuSO4 in rainbow trout. Ecotoxicol. Environ. Saf. 97(2013), 40–46. 7. B. R. Grif?n, A. J. Mitchell, Susceptibility of channel cat?sh, Ictalurus punctatus (Ra?nesque) to Edwardsiella ictaluri challenge following copper sulphate exposure. J. Fish Dis. 30(2007), 581–585. 9. M. M. Salehi, M. Ataeefard, S. Moradian, The effect of nanoclay, pp and pp-g-MA type on dyeing properties of pp/clay nano composite with various dyes: A way to investigate the dyeability mechanism. Prog. Color Colorant Coat. 10 (2017)73-84. 13. H. L. Karlsson, P. Cronholm, Y. Hedberg, M. Tornberg, L. D. Battice, S. Svedheme, I. O. Wallinder, Cell membrane damage and protein interaction induced by copper containing nanoparticles-Importance of the metal release process. Toxicology. (2013), 1–11. 14. S. K. Bajpai, M. Bajpai, L. Sharma, Copper nanoparticles loaded alginate-impregnated cotton fabric with antibacterial properties. J. Appl. Poly. Sci. 126(2012), E318–E325. 15. M. H. Habibi, R. Kamrani, R. Mokhtari, Fabrication and characterization of copper nanoparticles using thermal reduction: The effect of nonionic surfactants on size and yield of nanoparticles. Microchim. Acta. 171(2010), 91–95. 16. D. P. Chattopadhyay, B. H. Patel, Preparation, characterization and stabilization of nanosized copper particles. Int. J. Pure Appl. Sci. Technol. 9(2012), 1-8. 17. D. P. Chattopadhyay, B. H. Patel, Improvement in physical and dyeing properties of natural fibres through pre-treatment with silver nano particles. Indian J. Fiber. Text. Res. 34(2009), 368-373. 18. Z. Komeily-Nia, M. Montazer, M. Lati?, Synthesis of nano copper/nylon composite using ascorbic acid and CTAB. Colloids Surf. A. 439 (2013), 167–175. 19. H. L. Pape, F. S. Serena, P. Contini, C. Devillers, A. Maftah, P. Leprat, Evaluation of the anti-microbial properties of an activated carbon ?bre supporting silver using a dynamic method. Carbon. 40 (2002), 2947–2954. 20. Q. Wel, L. Yu, N. Wu, S. Hong, Preparation and characterization of copper nanocomposite textiles. J. Indus. Text. 37(2008), 275–283. 21. D. P. Chattopadhyay, B. H. Patel, Effect of nanosized colloidal copper on cotton fabric. J. Eng. Fiber. Fab. 5(2010), 1-6. 22. M. Khajeh Mehrizi, S. M. Mortazavi, and D. Abedi, The antimicrobial characteristic study of acrylic fiber treated with metal salts and direct dyes. J. Fib. Polym. 10(2009), 601-605. 23. D. Abedi, S. M. Mortazavi, M. Khajeh Mehrizi, Antimicrobial properties of acrylic fabrics dyed with direct dye and a copper salt. Text. Res. J. 78(2008), 311-319.فایل مقاله
تعداد بازدید: 1620
تعداد دریافت فایل مقاله : 21

ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:1,621

کاربران حاضر:34