رابطه رنگ و درخشش فلزی با اندازه نانوذرات فلزی در تزئینات زرین فامنشریه: سال يازدهم - شماره اول - بهار 1396 - مقاله 7   صفحات :  69 تا 77کد مقاله:
JCST-2015-09-23-1611

مولفین:
حسین احمدی: دانشگاه هنر اصفهان - گروه مرمت اشياء تاريخي و فرهنگي، دانشکده مرمت
احمد صالحی کاخکی: دانشگاه هنر اصفهان - دانشكده حفاظت و مرمت
عباس عابد اصفهانی: دانشگاه هنر اصفهان - دانشکده مرمت


چکیده مقاله:

تزئین زرین‌فام لایه نازکی باساختار نانو است که ازنانوبلورهاي مس و نقره فلزی پراکنده در یک بافت شیشه‌ای تشکیل شده است. درمورد لعاب‌های با تزئین زرین‌فام آنچه مشاهده می‌شود اعم از رنگ و یا درخشش، نتیجه جذب و پخش (بازتاب پخشیده) نور می‌باشد. اندازه نانوذرات فلزی بر رفتار متقابل این ذرات با نور و درنتیجه رنگ آنها تاثیری اساسی دارد. آنچه ناظر می‌بیند نتیجه جذب بعضی ازطول موج‌ها و پخش و/ یا بازتاب بعضی دیگر از طول موج‌های نورمرئی از روی نانوذرات می‌باشد و نسبت بین این دو مقدار برکیفیت آنچه دیده می‌شود تاثیر بسزایی خواهد داشت. در این پژوهش با به کارگیری پوشرنگ‌ها با فرمول‌بندي متفاوت بر روی یک نمونه لعاب مات‌شده با اکسید قلع و پخت نمونه‌ها در شرایط مناسب از نظر اکسایش و کاهش، انداز نانوذرات تشکیل شده در زرین‌های با رنگ و درخشش‌‌های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اندازه‌گیری‌های کمی و تعیین اندازه نانوذرات با استفاده از روش‌های 1SEM-EDS ، 2FE-SEM صورت گرفت. نتایج حاصل از این بررسی‌ها نشان داد که رنگ و متوسط اندازه نانوذرات به ترکیب پوشرنگ مورد استفاده بستگی داشته و با حضور مس در پوشرنگ اندازه ذرات کاهش می‌یابد.


Article's English abstract:

Luster decoration is a thin layer of copper and/or silver nanocrystals dispersed within the glassy matrix. Color and shine of luster decorations depend on absorption and reflection of light. The sizes of metallic nanoparticles have an important effect on interaction of light and these particles. The quality of the thing is seen is related to amount of absorption and reflection light. In this paper different luster raw paints are applied over a tin-opacified glaze and then the samples was fired under suitable oxidation and reduction atmosphere. The sizes of formed nanoparticles in lusters with different color and shine were investigated. Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive Spectrometry (SEM-EDS) and Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM) was used to quantitative analysis and determination of nanoparticle sizes. Experiments showed that color and average size of metallic nanoparticles depend on luster raw paints and the presence of copper in raw paint reduces the size of nanoparticles.


کلید واژگان:
درخشش، زرین‌فام، نانوذرات، پوشرنگ، SEM-EDS، FE-SEM.

English Keywords:
Luster, Metallic shine, Paint, Firing, SEM-EDS, FE-SEM.

منابع:
3. م. محمدزاده ميانجي، ح. قصاعي، بررسی عوامل مؤثر بر ساخت لعاب زرین‌فام با تکیه بر دما و ضخامت لایه مینایی، مجله علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ، (1390)5، 42-35. 4. ف. رضوي، م. قهاري، م. رشيدي هويه، بررسی و ساخت مینای زرین‌فام روی بدنه آرکوپال، مجله علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ، (1393)8، 83-75. 5. م. ميرشفيعي، م. باقرزاده كثيري، مطالعه ساخت لعاب زرین فام بر اساس اولین فرمول کتاب «جواهرنامه نظامی»، مجله علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ، (1395)10، 78-71. 6. م. مصباحي‌نيا، م. م. رشيدي هويه، م. شيردل هاور، م. شفيعي آفاراني، تشکیل نانوذرات نقره و ذرات زیر میکرونی اکسید سرب در لعاب زرین‌فام دوره ایلخانی و اثر غلظت نانوذرات نقره بر رنگ لعاب، مجله علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ، (1393)8، 338-333. 7. ح. احمدي مقدم، لعاب تزئيني لوستر، مجله علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، (1391)2، 32-25.

English References:
1. J. Niestani, Z. Rouhfar, Production of luster glaze in Iran. First Ed., Armanshahr Publication, Iran, 1389. 2. H. Nikkhah, Luster wares of Iran in 7th hijri, M.A thesis, Art University of Tehran, Iran, 1379. 8. J. Roque, T. Pradell, J. Molera, M. Vendrell-Saz, A. D. Smith, Evidence of nucleation and growth of metal Cu and Ag nanoparticles in luster : AFM surface characterization. J. Non-Crystalline Solids. 351(2005), 568–575. 9. S. Berthier, G. Padeletti, P. Fermo, A. Bouquillon, M. Aucouturier, E. Charron, V.Reillon, Lusters of renaissance pottery: Experimental and theoretical optical properties using inhomogeneous theories. Appl. Phys. A. 83(2006), 573-579. 10. T. Pradell, J. Molera, J. Roque, M. Vendrell-Saz, A. D Smith, E. Pantos, D. Crespo, Ionic-exchange mechanism in the formation medieval luster decoration. J. Am. Ceram. Soc. 88(2005), 1281-1289. 11. T. Pradell, J. Molera, E. Pantos, A. D.Smith ,C. M. Martin, A. Labrador, Temperature resolved reproduction of medieval luster. Appl. Phys. A. 90(2008), 81-88. 12. P. Colomban, C. Troung, Non-destructive raman study of the glazing technique in lustre potteries and faience (9–14th centuries): Silver ions, nanoclusters, microstructure and processing. J. Raman Spectro. 35(2004), 195-207. 13. J. Molera, C. Bayes, P. Roura, Key parameters in the production ofmedieval luster colors and shine. J. Am. Ceramic Soc. 90(2007), 2245-2254. 14. J. Perez-Arantegui, J. Molera, A. Larrea, T. Pradell, M. Vendrell-Saz , Luster pottery from the thirteenth century to the sixteenth century:A nanostructure thin metallic film. J. Am. Ceram. Soc. 84 (2001), 442–446. 15. A. Galli, M. Martini, E. Sibilia, G. Padelett, Luminescence properties of luster decorated majolica. Appl. Phys. A. 79(2004), 293–297. 16. T. Pradell, J. Molera, C. Bayes, P. Roura, Luster decoration of ceramics: mechanism of metallic luster formation. Appl. Phys. A. 83(2006), 203–208. 17. J. Lafait, S. Berthier, C. Andraud, V. Reillon, J. Bouleng Physical colors in cultural heritage: Surface plasmons in glass.C. R. Physique .10(2009), 649–659. 18. I. Borgia, B. Brunetti, J. Mariani, A. Sgamellotti, F. Cariati, P. Fermo, M. Mellini, C. Viti, Heterogeneous distribution of metal nanocrystals in glaze of historical Pottery. Appl. Surf. Sci. 185(2002), 206–216. 19. I. Borgia, B. Brunetti, A. Giulivi, A. Sgamellotti, A. Shokouhi, P. Oliaiy, J. Rahighi, M. Lamehi-Rachti, M. Mellini, C. Viti, Characterisation of decoration on Iranian(10th -13th century)lusterware. Appl. Phys. A. 79(2004), 257–261. 20. J. Perez-Arantegui, A. Larrea, J. Molera, T. Pradell, M. Vendrell-Saz, Some aspects of the characterization of decoration on ceramic glazes. Appl. Phys. A. 79(2004), 235-239. 21. C. Sonnichsen, Plasmons in metal nanostructures. University of Munich, Munich, 2001. 22. S. Karlsson, Modification of float glass surfaces by ion-exchange. Linnaeus University Press, Sweden, 2012. 23. www.cytodignostic.com/store/pc/silverNanoparticles-c15.html,accessed online in August 2014. 24. T. Pradell, R. S. Pavlov, P. C. Gutierrez, A. Climent-Font, J. Molera, Composition, nanostructure, and optical properties of silver and silver-copper lusters. J. Appl. Physics. 112(2012), 054307(1-10). 25. P. C. Gutierrez, T. Pradell, J. Molera, A. D.Smith, A. Climent-Font, M. S.Tite, Color and golden shine of silver Islamic luster. J. Am. Ceram. Soc. 93 (2010), 2320–2328.فایل مقاله
تعداد بازدید: 2226
تعداد دریافت فایل مقاله : 36

ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:2,227

کاربران حاضر:63