بررسی نسبت برخی از اشیاء در شناخت رنگنشریه: سال دهم - شماره سوم- پاييز 1395 - مقاله 3   صفحات :  155 تا 167کد مقاله:
JCST-10-07-2015-1596

مولفین:
کاظم استادی: محقق و نویسنده -


چکیده مقاله:

پدیده رنگ از جمله موضوعات و مسائلی است که سال‌های زیادی به صورت معما بین برخی فیلسوفان و دانشمندان باقی‌مانده است و هنوز نظریه قابل قبولی که بتواند تمام مسائل رنگ را توضیح دهید ارائه نشده است. در دوران معاصر، معرفت‌شناسی یا شناخت‌شناسی در هر موضوعی دارای اهمیت فراواني شده است. بنابراین پرداختن به پدیده رنگ با روش شناخت‌شناسی نیز، مورد توجه فیلسوفان و دیگر دانشمندان (خصوصاً دانشمندان غربی) واقع شده است. شاید تمامی سؤالات معرفت‌شناسی را بتوان در مسأله رنگ مورد دقت و تأمل قرار داد. اما پرداختن به این سؤالات شناخت‌شناسی، نیاز به مبانی روشنی از نسبت برخی اشیاء با «رنگ» و نیز «شناخت رنگ» دارد. به نظر می‌رسد نمی‌توان بدون این بررسی نسبت‌ها، جوابگوی سؤالات شناخت‌شناسی رنگ بود. در این نوشتار به عنوان اولین گام، حداقل به پنج عنوان بسیار مهم یعنی «جسم، نور، دستگاه بینایی، مغز و ذهن» و نسبت آنها در شناخت رنگ پرداخته می‌شود.


Article's English abstract:

The color phenomenon is one of the subjects and matters that has remained as a secret among some of philosophers and scientists and has not been still presented an acceptable theory to explain all the questions and issues of the color.In contemporary times, the epistemology has acquired a great importance in every matters, so the philosophers and some other scientists - specially the western scientists- take the color phenomenon with the epistemological methods into account.Maybe it Will be possible to contemplate and investigate all the epistemological questions about the subject of color, but investigating these kinds of epistemological questions requires the precise basis in the relation of some solids with the color and also knowing the color.It seems that it is impossible to answer the epistemological questions about color without considering those relations.This research would assert to at least five great important subjects as, "solid(body)"," light "," sight system ", " brain", "mind" and their relation in knowing the color as the first step.


کلید واژگان:
رنگ، شناخت رنگ، جسم، نور، دستگاه بینایی، مغز، ذهن.

English Keywords:
Color, Color epistemology( knowing the color), Solid, Light, Sight system, Brain, Mind.

منابع:
3. فعال، فرشته، «بررسی تأثیر رنگ¬های مختلف نور بر روی رشد و تغییرات گلوگز خون ماهی سولفورهد»، فصلنامه علوم زیستی دانشگاه آزاد زنجان، ش1، زمستان1388، صص47 ـ 52. 4. سروش، عبدالکریم، درس‏هایی در فلسفۀعلم الاجتماع، تهران، نشر نی، 1379ش، صص 429-432 و 324-332. 5. دائرة المعارف استنفورد، مقاله: The Theory of Abstract Objects. 6. استادی، کاظم، رندذِ جسمی، قم، خدادادی، 1393ش. 7. افلاطون، دورۀ آثار افلاطون، ج۱، ص۵۳-۵۸ و ص۴۸ـ۵۲. همچنین؛ ابن‌سینا، الشفاء، چاپ‌ مدکور و دیگران‌، (چاپ‌ افست‌ قم)، ۱۴۰۴ـ۱۴۰۶ ، ج۱، ص۶۶ـ۷۹. همچنین؛ فخر رازی، محمدبن‌ عمر، المباحث‌ المشرقیة فی‌ علم‌الالهیات‌ و الطبیعیات، (چاپ‌ بغدادی‌،) بیروت،‌ ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۷ـ ۱۹. 8. صدرالدین‌ شیرازی، محمدبن‌ ابراهیم‌، الحکمة المتعالیه فی‌ الاسفار العقلیة الاربعة، تهران، بی¬نا، (چاپ‌ افست‌ قم‌) ۱۳۳۷ش‌، ج۲، ص‌۱۶ـ ۱۷، تهران‌ ۱۳۳۷ ش‌. 9. ابن‌سینا، الاشارات‌ و التنبیهات‌، تهران، بی¬نا، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۶ و ۳۶ـ۳۹. 10. جرجانی، علی‌بن‌ محمد، التعریفات‌، قاهره، بی¬نا،‌ ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۹۰. 11. صدرالدین‌ شیرازی، محمدبن‌ ابراهیم‌، الحکمة المتعالیه فی‌ الاسفار العقلیة الاربعة، تهران، بی¬نا، (چاپ‌ افست‌ قم‌) ۱۳۳۷ش‌، ج۱، ص۱۰ـ۱۲ و ج۲، ص۸۶-۸۹. 16. بخاری، صحیح بخاری، ج11، ص116، ح 6316. همچنین؛ ابن‌بابویه، محمدبن‌علی، من‌لایحضره‌الفقیه، تهران، صدوق، 1367ش، ج 4، ص419. 21. پناهی، محمود، روانشناسی احساس و ادراک، تهران، پیام‌نور، 1388ش. 22. استادی، کاظم، بررسی نظریه‌های فلسفی معاصر دربارۀ رنگ، قم، مؤلف، 1394ش. 23. استادی، کاظم، هفت رنگ فلسفی، قم، مؤلف، 1394ش. 24. طبرسی، علی بن حسن، مشکوة الانوار فی غرر الأخبار، نجف، مکتبة الحیدریة، بی¬تا¬، صص۴4-۴1. 25. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت، بی¬نا، بی¬تا، ج۱، ص۲۲۵. 27. سهروردی، شیخ شهاب الدین، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح هنری كربن، تهران، مؤسسه مطالعات وتحقیقات فرهنگی،1372، ج2. 28. قائم مقامی، محسن، «معانی رمزی سه گانۀ رنگهای اصلی»، (جام نو و می کهن)، تهران، موسسۀ تحقیقات و توسعۀ علوم انسانی، 1386ش. 29. ابن سینا، حسین بن عبدالله، النفس من کتاب الشفاء، تحقیق: حسن حسن¬زاده آملی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم 1375س، ص146. 30. سهروردی، شیخ شهاب الدین، حکمة الاشراق، ترجمه: سجادی، دانشگاه تهران، تهران، 1390ش، ص177. 31. طباطبایی، محمد حسین، نهایت فلسفه، بوستان کتاب، قم، 1387ش، ص224. 52. زمانی، رضا و دیگران، «تفاوت ادراک بینایی بین زن و مرد»، ش 129 تا132، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه تهران، تهران، 1373ش. 55. برای انجام نمونه¬ای از این تست¬ها، http://106.186.25.143/kuku-kube/en-3

English References:
1. Judd, Deane B.; Wyszecki, Günter (1975). Color in Business, Science and Industry. Wiley Series in Pure and Applied Optics (third edition ed.). New York, John Wiley & Sons, Inc. p. 388. 2. Jay Neitz, Joseph Carroll, and Maureen Neitz, "Color Vision:Almost Reason for Having Eyes" Optics & Photonics News January 2001 1047-6938/01/01/0026/8- Optical Society of America 12. Mirror, Mirror: A History of the Human Love Affair with Reflection, Mark Pendergrast. Basic Books (2003). ; On reflection, Jonathan Miller, National Gallery Publications Limited (1998). 13. The Mirror: A History, Sabine Melchior-Bonnet, Routledge, (2001). 14. Ostadi, kazem, Recognition of primary colors, Qom, khodadadi, 1393 Sun, Page 54 - 55. 15. Holloway, John H. (1968). Noble-Gas Chemistry. London: Methuen Publishing. 17. Dulai K. S.; Von Dornum, M; Mollon, JD; Hunt, DM (1999). "The evolution of trichromatic color vision by opsin gene duplication of new world and Old World primates". Genome Research 9 (7): 629–638. doi:10.1101/gr.9.7.629. PMID 10413401. 18. Kelber, A., Osorio, D., Vorobyev, M. (2003) "Animal colour vision--behavioural tests and physiological concepts." Biol Rev Camb Philos Soc. 2003 Feb; 78(1). 19. Hockberger, Philip E. (2002). "A history of ultraviolet photobiology for humans, animals and microorganisms". Photochem. Photobiol. 76 (6): 561–79. 20. Stark, W.S.; Tan, K.E.W.P. (September 1982). "Ultraviolet Light: Photosensitivity and Other Effects on the Visual System". Photochemistry and Photobiology 36 (3): 371–380. doi:10.1111/j.1751-1097. 26. Corbin, Hwnry, Temple and contemplation, enshaallah rahmati, Thran, sofia, 1390. 32. Science Team Shows Light Is Made Of Particles And Waves,by Staff Writers, Glassboro, NJ (SPX) Mar 14, 2007. Feynman, Richard P. The Feynman Lectures on Physics, Vol. 3. USA: Addison-Wesley, 1965. 33. Feynman, Richard P. The Feynman Lectures on Physics, Vol. 3. USA: Addison-Wesley, 1965. 34. Laufer, Gabriel (13 July 1996). Introduction to Optics and Lasers in Engineering. Cambridge University Press. 35. Lynch, David K. 36. Livingston, William Charles (2001). Color and Light in Nature (2nd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press. 37. John C. D. Brand (1995). Lines of light: the sources of dispersive spectroscopy, 1800-1930. CRC Press. 30–32. 38. Ostadi, kazem, Recognition of primary colors, Qom, khodadadi, 1393 Sun, 48 – 52. 39. Mary Jo Nye (editor) (2003). The Cambridge History of Science: The Modern Physical and Mathematical Sciences 5. Cambridge University Press. 278. 40. Asimov, Isaac (1975). Eyes on the universe: a history of the telescope. Boston: Houghton Mifflin. 59. 41. Neumeyer, Christa (2012). Chapter 2: Color Vision in Goldfish and Other Vertebrates. In Lazareva, Olga; Shimizu, Toru; Wasserman, Edward. How Animals See the World: Comparative Behavior, Biology, and Evolution of Vision. Oxford Scholarship Online. 42. Varela, F. J. Palacios, A. G.; Goldsmith T. M. Color vision of birds in Ziegler & Bischof (1993) 77–94. 43. Cuthill, Innes C (1997). "Ultraviolet vision in birds". In Peter J.B. Slater. Advances in the Study of Behavior 29. Oxford, England: Academic Press. p. 161. 44. David Attwood (1999). Soft X-rays and extreme ultraviolet radiation. Cambridge University. 45. Laufer, Gabriel (13 July 1996). Introduction to Optics and Lasers in Engineering. Cambridge University Press. ; Lynch, David K. 46. Livingston, William Charles (2001). Color and Light in Nature (2nd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press. 47. Dobelle WH (2000). Artificial vision for the blind by connecting a television camera to the visual cortex. ASAIO J 46(1): 3–9. doi:10.Wyatt, Jr., J.L. The Retinal Implant Project". Research Laboratory of Electronics (RLE) at the Massachusetts Institute of Technology (MIT).J.D. Loudin; D.M. Simanovskii. 48. K. Vijayraghavan; C.K. Sramek et al. (2007). "Optoelectronic retinal prosthesis: system design and performance" (PDF). J Neural Engineering 4 (1): S72–S84. doi:10. 49. GH Jacobs, M Neitzi, JF Deegani, J Neitzt – Nature, New World monkeys, Nature, Pages 11, 1996. 50. Land, Michael F. and Nilsson, Dan-Eric. Animal Eyes, Second Edition. Oxford University Press, 2012. pp. 163-164.; Land, Michael F. (1997). "Visual Acuity in Insects". Annual Review of Entomology 42: 147–77. doi:10.1146/ annurev.ento.42.1.147. 51. Kellman PJ, Banks MS. (1998) Infant visual perception. In Handbook of Child Psychology, Volume 2: Cognition, Perception, and Language (1st edn), vol. 2, Kuhn D, Siegler RS (eds). Wiley: New York; 103–146. 53. Tovee, Martin J. (2008). An Introduction to the Visual System. Cambridge University Press. 54. Spring, Kenneth R.; Parry-Hill, Matthew J.; Fellers, Thomas J.; Davidson, Michael W. Human Vision and Color Perception. Florida State University. 56. Scientists Cure Color Blindness in Monkeys - Science News Daily September 16, 2009. 57. Gene Therapy Cures Color Blind Monkeys Wired. com September 16, 2009. 58. Sharpe, L.T.; Stockman, A.; J?gle, H.; Nathans, J. (1999). "Opsin genes, cone photopigments, color vision and color blindness". In Gegenfurtner. 59. K. R. Sharpe, L. T. Color Vision: From Genes to Perception. Cambridge University Press. 60. McIntyre, Donald (2002). Colour blindness: causes and effects. Chester: Dalton Publishing. 61. Neitz, J.; Neitz, M. (April 2011). "The genetics of normal and defective color vision". Vision Research 51 (5): 633–51. doi:10.1016/j.visres.2010.12.002. PMC 3075382. 62. Toufeeq, A. (October 2004). Specifying colours for colour vision testing using computer graphics. Eye (Lond) 18 (10): 1001–5. doi:10.1038/sj.eye.6701378. PMID 15192692. 63. Ostadi, kazem, Recognition of primary colors, Qom, khodadadi, 1393 Sun, Page 53. 64. Kirk, R. (2013), The Conceptual Link from Physical to Mental, Oxford University Press, Review. Papineau, D. 2002. Thinking About Consciousness. Oxford: Oxford University Press. Stoljar, D. 2005. Physicalism and Phenomenal Concepts. Mind and Language. Stoljar, D. 2010. Physicalism. New York: Routledge. Tye, M. 2009. Consciousness Revisited: Materialism Without Phenomenal Concepts. Cambridge Mass: MIT Press. 65. Putnam, Hilary (1988). Representation and Reality. The MIT Press.;Chalmers, David (1996). The Conscious Mind, Oxford University Press, New York. 66. Hubel, DH; Wiesel, TN (2005). Brain and visual perception: the story of a 25-year collaboration. Oxford University Press US. 67. Beddard, Frank Evers (1892). Animal Coloration, An Account of the Principal Facts and Theories Relating to the Colours and Markings of Animals. Swan Sonnenschein, London. Cott, Hugh Bamford (1940). Adaptive Coloration in Animals. Methuen, London. 68. Poulton, Edward Bagnall (1890). The Colours of Animals, their meaning and use, especially considered in the case of insects. Kegan Paul, Trench, Trübner. London. 69. Thayer, Abbott Handerson and Thayer, Gerald H. (1909). Concealing-Coloration in the Animal Kingdom. New York.فایل مقاله
تعداد بازدید: 3189
تعداد دریافت فایل مقاله : 29

ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:3,190

کاربران حاضر:17