تهیه ماده رنگزای دی آزو با استفاده از کاتالیزور اسید دوستدار محیط زیست

کد مقاله:
JCST-26-12-2017-1779

مولفین:
علی اکبری: دانشگاه جیرفت - شیمی


چکیده مقاله:

در این تحقیق، منگنز هیدروژن سولفات به عنوان یک کاتالیست سبز جدید برای سنتز ماده رنگزای دی آزو مورد استفاده قرار گرفت. در این روش از منگنز هیدروژن سولفات به عنوان منبع پروتون برای تولید نمک دی آزونیوم استفاده شد، سپس آنیون حاصل از آن در کنار نمک دی آزونیوم سبب تشکیل ژل پایدار در دمای محیط گشت که تا دمای 70 درجه سانتیگراد نیز پایدار است. همچنین به منظور تولید نمک‌های دی آزونیوم، آمین های هتروسیکل سنتزی نیز مورد استفاده واقع شد. کاتالیزگر هتروژن اسیدی، منگنز هیدروژن سولفات، می تواند در مقیاس صنعتی مورد استفاده قرار گیرد زیرا دارای مزایای مختلفی از جمله دوستدار محیط زیست، ارزان قیمت، قابل دسترسی، تهیه آسان و راحتی انتقال است. علاوه بر آن، این روش دارای مزیت‌هایی مانند عملکرد بالا، شرایط واکنش ملایم، انجام در دمای محیط و راحتی جداسازی محصول است.


Article's English abstract:

In this research, manganese hydrogen sulfate as a novel green catalyst was used to synthetize diazo dyes. Manganese hydrogen sulfate was used as a hydrogen source to produce diazonium salt and then, the obtained anion formed a stable gel with diazonium salt at room temperature which was stable until 70 °C. Moreover, in order to produce diazonium salts, synthetic heterocyclic amines were utilized. The proposed heterogeneous acidic catalyst, manganese hydrogen sulfate, can be applied in industrial scale due to the advantages such as environmentally friendly features and easy catalyst transfer. This method provides several advantages such as, high-efficiency catalyst, mild operational conditions, room temperature conditions, low cost, availability, easy catalyst preparation, and a simple workup procedure.


کلید واژگان:
ماده رنگزا، منگنز هیدروژن سولفات، ژل نمک دي آزونيوم، دی آزوته شدن، جفت شدن نمك ديازونيوم

English Keywords:
dye, Manganese hydrogen sulfate, Gel diazonium salt, Diazotization, Diazo coupling

منابع:
8. ب. اکبری، م. ابراهیم علیا، بررسی مواد رنگزاي آلي مورد استفاده در اسباب بازي‌ها: كاربردها و روش‌هاي شناسايي، نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، (1392)2، 37-45. 18. ا. اکبری، ع. ح. بامنیری، ع. شایانفر، سنتز رنگینه¬های دندانه¬ای آزو با استفاده از بستر نانوسیلیکا کرومیک اسید، نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ، (1390)5، 34-29. 19. ع. مرادی روفچاهی، م. ر. یزدانبخش، سنتز جفت شونده¬های آنولی 6-هالو-4-هیدروکسی-2-کینولون و مواد رنگزای آزوی جدید بر پایه آنها، نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ، (1389)4، 90-83. 20. ل. زارع¬فکری، م. نیک¬پسند، سنتز بیس کومارینیل متان¬های دارای اتصال آزو با استفاده از مایع یونی [DBU]OAc و در دمای اتاق، نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ، (1396)11، 143-137. 21. ع. مرادی¬ روفچاهی، سنتز تعدادی از مواد رنگزای آزوی جدید مشتق شده از 6، 8-دی¬کلرو-4-هیدروکسی کینولین –(H1)-ان: تعیین ساختار، حلال پوشی و خواص طیف¬سنجی، نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ، (1396)11، 213-203.

English References:
1. K. Hunger, Industrial dyes: chemistry, properties, applications, John Wileyفایل مقاله
تعداد بازدید: 169
تعداد دریافت فایل مقاله : 7

ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:170

کاربران حاضر:93