اندازه‌گیری مستقیم ماده رنگزای راکتیو نارنجی 84 در نمونه‌های در حال رنگبری با استفاده از الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با اکسید گرافن / نانوذرات نقرهنشریه: سال دوازدهم- شماره دوم- تابستان 1397 - مقاله 1   صفحات :  81 تا 92کد مقاله:
JCST-16-08-2017-1754

مولفین:
محمد دهقانی : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
نوید نصیری زاده: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد - دانشکده مهندسی نساجی و پلیمر
سعید جعفری: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان


چکیده مقاله:

در این تحقيق، روشی جدید به منظور اندازه‌گیری مستقیم غلظت ماده رنگزای راکتیو نارنجی 84 در محلول‌های آبی در حین تخریب به روش الکترواکسایش در حضور نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم ارایه ‌گردیده است. در ابتدای امر، مقایسه‌ای میان عوامل تجزیه‌ای دو روش طیف‌سنجی نوری و الکتروشیمیایی به منظور تعیین بهترین روش اندازه‌گیری ماده رنگزا در محلول‌‌های آبی مورد مقایسه قرار گرفته است. اندازه‌گیری‌های الکتروشیمیایی غلظت ماده رنگزا بر روی سطح یک الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده با گرافن اکسید/نانونقره انجام شده است. نتایج مقایسه حاکی از آن است که روش الکتروشیمیایی توانایی اندازه‌گیری ماده رنگزا را در غلظت‌های بسیار پایین‌تر (nM 20) از روش طیف‌سنجی (μM 4.8) و حتی در حضور نانوذرات معلق در محلول دارا است. روش پیشنهادی دارای گستره خطی μM 100.0 – 0.05 نسبت به غلظت ماده رنگزای راکتیو نارنجی 84 می‌باشد. تاثیر حضور مواد رنگزای متفاوت و یون‌های مداخله گر متنوع بر عملکرد روش پیشنهادی در اندازه‌گیری ماده رنگزای مورد مطالعه، بررسی شده است. روش پیشنهادی به صورت موفقیت‌آمیز برای اندازه‌گیری ماده رنگزای راکتیو نارنجی 84 در نمونه پساب جمع‌آوری شده از دو کارخانه نساجی به کار برده شد.


Article's English abstract:

In this research, a new method was developed for direct determination of Reactive Orange 84 in aqueous solutions during electreooxidation degradation in presence of titanium dioxide nanoparticles. Firstly, analytical parameters of two methods the spectrophotometry and electrochemistry was compared to choose the best method for determination of dye in aqueous. The electrochemical measurements of dye conducted out by glassy carbon electrode modified by graphene oxide and silver nanoparticles. The results shown that the electrochemical method is capable determinate very low concentrations of dye (20.0 nM) compared with spectrophotometry (4.8 μM) even in the presence of suspended particles in the solution. The proposed method has a linear range of 0.05 to 100.0 μM toward concentrations from Reactive Orange 84. The effect of presence of different dyes and interfering ions on performance the proposed method in the dye measurement was investigated. In addition, presented method was successfully applied to RO84 detection in wastewater samples collected from two textile plant.


کلید واژگان:
روش الکتروشیمی، اندازه‌گیری ماده رنگزا، رنگبری، نانوذرات نقره.

English Keywords:
Electrochemical method, Dye determination, Decolorization, Ag nanoparticles.

منابع:
2. ن. نصيرزاده، م. دهقاني، س. جعفري. تخریب ماده رنگزاي بازیک قرمز 13 با فرآیند ترکیبی سونوالکتروشیمی در حضور نانوذرات TiO2. نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ. (1395)10، 144-137. 6. ر. ابراهيمي بريسا، ح. رسالتي، ر. صبازودخيز، مروری بر اهمیت و کاربرد انواع رنگدانه‌ها و رنگ‌های مورد مصرف در صنایع کاغذسازی. نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ. (1393)4، 19-11. 16. ا. پژوتن، م. آرامي، ه. بهرامي، ن. م. محمودي، م. نيك‌آذر،رنگبری رنگزاهای نساجی با استفاده از روش انعقاد الکتروشیمیایی در سیستم‌های یک جزئی و دو جزئی. نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ.(1390)5، 216-207.

English References:
1. M. Khajeh Mehrizi, A. Mahmudi, Decoloration of disperse blue 56 using UV/H2O2/MWCNTs. Prog. Color Colorants Coat. 8 (2015), 123-133. 3. M. A. Radi, N. Nasirizadeh, M. Rohani-Moghadam, M. Dehghani, The comparison of sonochemistry, electrochemistry and sonoelectrochemistry techniques on decolorization of C.I Reactive Blue 49. Ultrason. Sonochem. 27 (2015), 609–615. 4. M. R. Seyedmir, M. Dehghani, A. Nazari, N. Nasirizadeh, Optimization of photo-degradation of direct blue 258 using nano Titanium Oxide with response surface method. Int. J. Bio-Inorg. Hybr. Nanomater. 6 (2017), 5-12, 5. A. Etemadifar, M. Dehghani, S. Jafari, N. Nasirizadeh, Evaluation of sonoelectrochemistry for degradation of basic yellow 28 in present of titanium dioxide. Appl. Chem. 42 (2017) 125-137. 7. S. Ghanean, M. Ghanbar Afjeh, Application of derivative spectrophotometry to determine the relation between color intensity and dye concentration of madder. Prog. Color Colorants Coat. 9 (2016), 183-194.. 8. A. Shams-Nateri, Evaluating dye concentration in bi-component solution by PCA-MPR and PCA-ANN Techniques, Prog. Color Colorants Coat. 6(2013), 129-139. 9. L. H. Wang, H. Shu-Juan, Studies on the voltammetric behavior of azo dyes and its determination in cosmetic products. Russ. J. Electrochem. 46 (2010), 1414-1418. 10. L. Li, Z. Z. Lin, X. Chen, H, Zhang, Y, Lin, Z. Lai, Z. Huang, Molecularly imprinted polymers for extraction of malachite green from fish samples prior to its determination by HPLC. Microchim. Acta. 182 (2015), 1791–1796. 11. L. Tan, K. Chen, R. He, R. Peng, C. Huang, Temperature sensitive molecularly imprinted microspheres for solid-phase dispersion extraction of malachite green, crystal violet and their leuko metabolites. Microchim. Acta. 183 (2016), 2991–29994 12. Y. Ling, J. X. Li, F. Qu, N. B. Li, H. Q. Luo, Rapid fluorescence assay for Sudan dyes using polyethyleneimine-coated copper nanoclusters. Microchim. Acta. 181 (2014) 1069–1075. 13. S. Wang, S. Lv, Z. Guo, F. Jiang, Solid-phase microextraction of Methylene Blue using carboxy graphene-modified steel wires, and its detection by electrochemiluminescence. Microchim. Acta. 181 (2014) 427–433 14. S. Shojaei, N. Nasirizadeh, M. Entezam, M. Koosha, M. Azimzadeh, An electrochemical nanosensor based on molecularly imprinted polymer (MIP) for detection of gallic acid in fruit juices. Food Anal. Method. 9 (2016), 2721–2731. 15. N. Nasirizadeh, Z. Shekari, M. Dehghani, S. Makarem, Delphinidin immobilized on the silver nanoparticles for simultaneous determination of ascorbic acid, noradrenalin, uric acid, and tryptophan. J. Food Drug Anal. 24 (2016), 406-416. 17. A. Mohammadi, A. Aliakbarzadeh Karimi, H. Fallah Moafi, Adsorption and photocatalytic properties of surface-modified TiO2 nanoparticles for methyl orange removal from aqueous solutions. Prog. Color Colorants Coat. 9 (2016), 249-260. 18. M. Azimzadeh, M. Rahaei, N. Nasirizadeh, H. Naderi-Manesh, Application of Oracet Blue in a novel and sensitive electrochemical biosensor for detection of microRNA. Anal. Method. 7 (2015), 9495 – 9503. 19. D. P. Santos, M. A. G. Trindade, R. A. G. Oliveira, M. E. Osugi, A. R. Bianchi, M. V. B. Zanoni, Electrochemical method for quantitative determination of trace amounts of disperse dye in wastewater. Color. Technol. 130 (2013), 43–47. 20. D. A. Vishenkova, E. I. Korotkova, V. A. Sokolova, B. Kratochvil, Electrochemical determination of some triphenylmethane dyes by means of voltammetry. Procedia Chemistry. 15 (2015), 109 – 114. 21. A. Radi, M. R. Mostafa, T. A. Hegazy, R. M. Elshafey, electrochemical study of vinylsulphone azo dye reactive black 5 and its determination at a glassy carbon electrode. J. Anal. Chem. 67 (2012), 890–894. 22. S. Chandran, L. A. Lonappan, D. Thomas, T. Jos, K. G. Kumar, Development of an electrochemical sensor for the determination of amaranth: a synthetic dye in soft drinks. Food Anal. Methods. 7 (2014) 741–746. 23. M. Azimzadeh, M. Rahaie, N. Nasirizadeh, Kh. Ashtari, H. Naderi-Manesh, An electrochemical nanobiosensor for plasma miRNA-155, based on graphene oxide and gold nanorod, for early detection of breast cancer. Biosens. Bioelectron. 77 (2016) 99-106. 24. S. Hajihosseini, N. Nasirizadeh, M. S. Hejazi, P. Yaghmai, A sensitive DNA biosensor fabricated from gold nanoparticles and graphene oxide on a glassy carbon electrode. Mater. Sci. Eng. C. 61 (2016), 506–515. 25. D. A. Skoog, F. J. Holler, T. A. Nieman, Principles of Instrumental analysis, 5th Edition Ed., Saunders College Publishing, London, 1998. 26. R. de Oliveira, F. Hudari, J. Franco, M. V. B. Zanoni, Carbon nanotube-based electrochemical sensor for the determination of anthraquinone hair dyes in wastewaters. Chemosensors. 3 (2015), 22-35. 27. S. Mohammadi-Aghdam and M. E. Olya, Degradation of C. I. Basic Blue 41 using modified tio2 nanocomposite in a rectangular semibatch photoreactor. Prog. Color Colorants Coat. 8 (2015), 47-57. 28. M. E. Olya, A. Pirkarami, M. Soleimani and N. Yousefi Limaee, Decolorization of acid dye useing sono-based processes: sonoelectrochemical, sonophotoelectrochemical and sonophotoelectro catalysis. Prog. Color Colorants Coat. 7(2014), 105-120.فایل مقاله
تعداد بازدید: 615
تعداد دریافت فایل مقاله : 9

ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:616

کاربران حاضر:73