مقایسه چاپ پذیری گریدهای مختلف پلی اتیلن سبک به روش پلاسما و کرونا

کد مقاله:
JCST-08-08-2016-1669

مولفین:
محمد مهدی صالحی: پژوهشگاه صنعت نفت - گروه فرمولاسیون و توسعه کاربرد مواد شیمیایی و پلیمری، پژوهشکده توسعه فناوری های شیمیایی، پلیمری و پتروشیمی
مریم عطایی فرد: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش - گروه پژوهشي علوم و فناوري چاپ
سیامک مرادیان: موسسه پژوهشی علوم و فناوري رنگ و پوشش - قطب علمی رنگ


چکیده مقاله:

چسبندگی بعنوان وجود کشش و جاذبه بین مرکب و زیر آیند تعریف می شود. برای داشتن خصوصیات ترشوندگی مناسب و درنتیجه حصول چسبندگی قابل قبول بین سطح پلیمر و مرکب اعمال شده بر روی آن ، انرژی سطحی فیلم پلیمری ، یکی از مشخصه های بحرانی محسوب می شود و انرژی سطحی فیلم معمولا باید بالاتر از کشش سطحی مرکب باشد. علیرغم ویژگی¬های فنی مناسب پلی اتیلن سبک به عنوان یکی از پر مصرف¬ترین پلیمرهایی مورد استفاده در صنایع بسته¬بندی، پایین بودن انرژی سطحی این پلیمر سبب گردیده تا عملیات چاپ بر روی سطح فیلم¬های بسته¬بندی برپایه این پلیمرها با مشکلاتی روبرو گردد. بنابراین روش های متعدیی برای امده سازی این پلیمر بکار گرفته شده است. در این تحقیق قابلیت آماده سازی دو روش پلاسما و کرونا مورد مقایسه قرار می¬گیرد. از آزمون های اندازه¬گیری زاویه تماس، طیف سنجی ATR- FTIR، AFM, SEM و چسبندگی Tape Test برای بررسی کیفیت آماده سازی استفاده شد. نتایج بدست آمده حکایت از کارایی بهتر روش پلاسما در مقایسه با روش کرونا هم از نظر میزان چسبندگی اولیه و هم دوام این چسبندگی دارد


Article's English abstract:

The adhesion is defined as attraction between the ink and substrate. For good wetting characteristics and consequently achieve acceptable adhesion between the polymer surface and ink, the surface energy of polymeric substrates, is one of the critical parameters and Surface energy of the substrate should be higher than the surface tension of the ink. Despite the sound features of low density polyethylene polymers which make it suited for used in the many industries like packaging, low surface energy of this polymer caused problems in printing on the airfoil of this polymer. Thus, many methods are utilized to improve the printability of this polymer. The objective of this study is in investigating the printability of low density polyethylene after using two methods of treatment; plasma and corona behalf. Contact angle, adhesion tape tests, AFM, SEM was used to determine the quality of provision. Results indicated a better performance of plasma treatment in comparison with corona, both in terms of initial adhesion and durability of this adhesion.


کلید واژگان:
پلي¬اتيلن سبك، بسته¬بندي، چاپ، آماده سازي، کرونا، پلاسما

English Keywords:
low density polyethylene, packaging, printing, corona, plasma

منابع:

English References:
[1] C.M.Chan, "Polymer Surface Modification and Characterization", Hansel, New York, (1994). [2] A.L.Brody, K.S.Marsh,John " The Wiley Encyclopedia of Packaging Tecnologhy " Wieyفایل مقاله
تعداد بازدید: 330
تعداد دریافت فایل مقاله : 16

ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:331

کاربران حاضر:55