مطالعه فن شناسی پالت رنگ آثار نقاشی سه پایه ای جعفر چهره نگار در موزۀ مجلس شورای اسلامی

کد مقاله:
JCST-18-08-2016-1672

مولفین:
کورس سامانیان: دانشگاه هنر تهران - گروه مرمت اشیا
حمیده عباسیان: دانشگاه هنر تهران - دانشگاه هنر تهران
زهرا عباسی: دانشگاه هنر تهران - مرمت آثار تاریخی فرهنگی


چکیده مقاله:

دوره پهلوی1375-1304 ه.ش در تاریخ هنر ایران از ویژگی¬های خاصی برخوردار است. به دلیل نفوذ فرهنگ و هنر غربی در این دوره، هنر و آثار نقاشان ایران به شدت تحت¬تأثیر هنر و فرهنگ غرب قرار می¬گیرد. این تأثیر و نفوذ هنر غربی از مدت-ها قبل یعنی در دوره صفوی آغاز گردیده بود که در دوره قاجار و پهلوی به اوج خود می¬رسد. مطالعات زیادی در رابطه با تکنیک و مواد مورد استفاده در نقاشی¬های دوره صفوی و قاجار انجام گردیده است اما در رابطه با مواد مورد استفاده در نقاشی-های دوره پهلوی مطالعات کمی صورت پذیرفته است. این پروژه سعی در بررسی مواد، مصالح و تکنیک¬های به کار رفته و همچنین بررسی تأثیر فرهنگ و هنر غربی در تابلوهای پرترۀ "حسن اسفندیاری"، "محمد¬علی فروغی" و "محمود احتشام-السلطنه" از مجموعه نقاشی¬های جعفر چهره¬نگار یکی از هنرمندان دوره پهلوی در موزه مجلس شورای اسلامی را دارد. تکنیک¬های تجزیه و تحلیل PLM، FTIR، SEM-EDS، XRF به علاوه مطالعات تاریخی، روش های بنیانی در شناسایی رنگدانه¬ها و الیاف مورد استفاده در این تابلوها می¬باشند. با توجه به نتایج و تحلیل¬های انجام شده، رنگدانه¬های سفید¬سرب، سفید¬روی، سفید کلسیت، زرد اکر، اکسید آهن، قرمز اخرا، لاجورد و نیل مورد استفاده¬ی چهره¬نگار در تابلوهای بررسی شده در این مقاله، تحت تأثیر دوره¬های هنری پیش از پهلوی در ایران می¬باشد. همچنین استفاده از سفید تیتانیوم، سبز کروم، زرد روی، کرومات سرب زرد رنگ و قرمز رنگ و آبی پروس در این تابلو¬ها، به تأثیر از هنرمندان خارجی و مواد وارداتی جدید بوده است. همچنین الیاف مورد استفاده برای بوم سازی تابلو کتان تشخیص داده شد.


Article's English abstract:

Pahlavi Period has a special feature in the history of art in Iran. Due to the influence of Western´s art and culture during this period, paintings and art are greatly influenced. The influence of Western art was begining from long ago of the Safavid dynasty, which reached its peak in Qajar and Pahlavi period. this paper attempts to identify the materials used in Pahlavi easel paintings. For this purpose, the boards´ portrait Hassan Esfandiari "," portrait of Muhammad Ali Foroughi "and" Mahmoud Ehteshamosaltaneh portrait " from paintings collection of Jafar-e-Chehrehnegar, in the Museum of the Iranian Islamic Parliament will be used as a case study.Techniques for analyzing PLM, FTIR, SEM-EDS, XRF, as well as historical studies, basic procedures the identification of pigments and fibers are used in the painting. According to the results of the analysis carried out, the artist used white lead, zinc white, calcite white, yellow ochre, iron oxide, red ochre, ultramaryn, ,Indigo Blue, under the influence of artistic periods before Pahlavi in Iran. And used titanium white, green chrome, yellow zinc and lead chromate yellow and red, Prussian blue, under the impact of foreign artists and new materials have been imported. The fibers used for making canvas painting: canvas was diagnosed.


کلید واژگان:
نقاشی سه¬پایه¬ای، جعفر چهره¬نگار، رنگدانه، PLM، XRF، FTIR، SEM-EDS

English Keywords:
Easel painings, Jafar-e-chehrehnegar, pigments, PLM, XRF, FTIR, SEM-EDS

منابع:
1- افشار مهاجر، کامران (1384)، هنرمند ايراني و مدرنيسم، دانشگاه هنر، تهران 2- اميريه،آرش (1373)، بررسي ساختاري يك قطعه نقاشي منسوب به دوره قاجار، پايان نامه کارشناسي مرمت،دانشکده پرديس،اصفهان. 3- اميريه، آرش (1377)، بررسي تعدادي از نقاشي هاي ديواري چهار بناي شاخص صفوي، پايان نامه کارشناسي ارشد مرمت، دانشکده پرديس،اصفهان. 4- باير شمس موگوئي،پريسا(1382)، حفظ و مرمت دو تابلوي نقاشي قهوه خانه اي، پايان نامه کارشناسي مرمت، دانشکده پرديس،اصفهان. 5- پاکباز،رويين (1384)،،نقاشي ايران،انتشارات زرين و سيمين، تهران، 6- جبرئيل زاده كارگر،افسانه (1373)، مطالعه حفاظتي، مرمتي ديواره نگاره هاي قزوين و مرمت يكي از ديوار نگاره هاي عمارت چهل ستون، پايان نامه کارشناسي مرمت، دانشکده پرديس،اصفهان. 7- جهانبگلو، رامين (1380)، ايران و مدرنيته، چاپ دوم، نشر گفتار، تهران. 8- خواجه ئيان، سايه(1373)، تخريب هاي فتوشيميايي در نقاشي هاي رنگ و روغن- مرمت تابلو بيع و شراي حضرت يوسف اثر محمد زمان، پايان نامه کارشناسي مرمت، دانشکده پرديس،اصفهان. 9- رضايي،مسعود(1374)، مطالعه و بررسي آثار استاد آقاابراهيم نقاش [اواخر قاجار]- حفاظت و مرمت تابلو رنگ روغن روي پارچه [پنج تن آل عبا(ص)]، پايان نامه کارشناسي مرمت، دانشکده پرديس،اصفهان. 10- سرمدی، عباس(1380)، دانشنامه¬ی هنرمندان ایران، انتشارات هیرمند، تهران. 11- سعيدي،سيتا (1374)، بررسي و فن شناسي و آسيب شناسي رنگ در نقاشي ايراني دوره صفوي«ارائه يك روش حفاظتي در مورد رنگ نقاشي هاي رو كاغذ(كاربرد پراكسيد هيدروژن بر روي رنگ سفيدآب شيخ»، پايان نامه کارشناسي ارشد مرمت، دانشکده پرديس،اصفهان. 12- شمسه،روزبه (1381)، حفاظت و مرمت تابلوي تاجگذاري حضرت مريم، پايان نامه کارشناسي مرمت، دانشکده پرديس،اصفهان. 13- عباسی، زهرا (1391)، فن شنناسی نقاشی های سه پایه ای دوره قاجار( مطالعه موردی بر روی تابلوی"دختر مصری" منسوب به کمال املک)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر تهران. 14- عليزاده،سيامک (1369)، شناخت ارزش هنري و نحوه ي مرمت تابلوي محراب كليساي بيت اللحم، پايان نامه کارشناسي مرمت، دانشکده پرديس،اصفهان 15- کريم زاده تبريزي، محمد علي(1370)، احوال و آثار نقاشان قديم ايران، انتشارات ساتراپ، لندن 16- مؤلف: ناشناس، نسخه خطي مجموعه، شماره کتاب: 4186، محل نگهداري: کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران 17- منشي قمي،قاضي مير احمد بن شرف الدين حسيني،به اهتمام احمد سهيلي خوانساري (1366)،،ناشر منوچهري 18- نصرآبادي،حميد (1376)، مرمت و حفاظت نقاشي رنگ روغن بر روي تكيه گاه پارچه اي، پايان نامه کارشناسي مرمت، دانشکده پرديس،اصفهان 19- نيك بر، مازيار(1382)، حفاظت و مرمت يك تابلوي نقاشي قهوه خانه اي، پايان نامه کارشناسي مرمت، دانشکده پرديس،اصفهان

English References:
20- Aibeo, C.L, S Goffin, and O Schalm. "Micro-Raman analysis for the identification of pigments from 19th and 20th century paintings." Raman Spectroscopy, no. 39 (2008): 1091-1098. 21- Bacci, M, and M Picollo. " Non-invasive identification of white pigments on 20th-century oil paintings by using fiber optic reflectance spectroscopy." The American Institute for Conservation . Vol.46. No.1. 27-37 (2007). 22- B.H. Stuart. (2007). Analytical Techniques in Material Consarvation, Wiley and Sons Ltd. 23- C. Miliani*,Francesca Rosi, Aviva Burnstock, Klaas Jan Van den Berg,Brunetto Giovanni Brunetti , Antonio Sgamellotti . (2009). A non-invasive XRF study supported by multivariate statistical analysis and reflectance FTIR to assess the composition of modern painting materials. Spectrochimica Acta Part A 71. 1655–1662. 24- F .Schulte,KW Brzezinka, K Lutzenberger, H Stege, and U Panne. "Raman spectroscopy of synthetic organic pigments used in 20th century works of art." Raman Spectroscopy, 2008: .vol.39, No.10, 1455-1463. 25- M. Favaro*,Sara Bianchin, Pietro A. Vigato, Muriel Vervat .(2010). The palette of the Macchia Italian artist Giovanni Fattori in the second half of the xixth century. Journal of Cultural Heritage11. 265–278. 26- M. Picollo*, Mauro Bacci, Donata Magrini , Muriel Vervat. (2009) . A study of the blue colors used by Telemaco Signorini (1835–1901).Journal of Cultural Heritage 10. 275–280. 27- N. Purinton and M. Watters. (Autumn, 1991). A Study of the Materials Used by Medieval Persian Painters .Journal of the American Institute for Conservation, Vol. 30, No. 2. 125-14 28- P. M, Vandenabeele*, Ortega-Avil´ s, D. Tenorio, G. Murillo ,e M. Jim´ nez-Reyes, N. Guti´ rrez .(2005). Spectroscopic investigation of a ‘Virgin of Sorrows’ canvas painting: A multi-method approach.Analytica Chimica Acta 550. 164–172. 29- R. D. Harley.(2001). Artists' Pigments C. 1600-1835, Archetype Publications Ltd. 30- S. Daniilia*, D. Bikiaris,S. Sotiropoulou, O. Katsimbiri, E. Pavlidou,A.P. Moutsatsou, Y. Chryssoulakis .(2008).Ochre-differentiation through micro-Raman and micro-FTIR spectroscopies: application on wall paintings at Meteora and Mount Athos, Greece . Spectrochimica Acta Part A 56 ,3-18. 31- Samanian, K, Z Abbasi, and A Ismailzadeh Kaldareh. "Archaeometrical study of used materials in Qajar easel painting using XRD, XRF, PLM and FTIR techniques: A case study of “Egyptian Girl” tablout." Mediterranean Archaeology and Archaeometry 13, no. 2 (2013): 159-179. 32- Samanian, K, Z Abbasi, and M Dashtizadeh. "Archaeological perspective on the Egyption Girl tableau attributed to Kamal-al-molk iranian painter in the Qajar era (1794 -1925 AD)." Mediterranean Archaeology and Archaeometry 14, no. 1 (2013): 75-92. 33- S. Marras*,Giulio Pojana , Renzo Ganzerla ,Antonio Marcomini. (2010). Study and characterization of mural paintings from XIX Century in a noble Venetian (Italy) palace. Microchemical Journal 96 , 397-405 www.kamalalmolk.info.2014.1.7 www.museum.ical.ir.2014.25.8 www.onlinelibrary.wiley.com.2013.11.20فایل مقاله
تعداد بازدید: 115
تعداد دریافت فایل مقاله : 18

ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:116

کاربران حاضر:57