سنتز رنگينه‌هاي دندانه‌اي آزو با استفاده از بستر نانوسيليکا کروميک اسيدنشریه: سال پنجم - شماره اول - بهار 1390 - مقاله 4   صفحات :  29 تا 34کد مقاله:
JCST-02-05-2010-1118

مولفین:
احمد اکبری: دانشگاه کاشان - پژوهشکده علوم و فناوری نانو
عبدالحميد بامنيري: دانشگاه کاشان - دانشکده شيمی
عباس شایانفر: دانشگاه کاشان - پژوهشکده علوم و فناوری نانو


چکیده مقاله:

تحقيق حاضر یک روش سریع و جدید برای سنتز دو رنگینه دندانه‌ای مونو آزو را توضیح می‌دهد. در این روش نمک دی‌آزونیوم (ArN2+ -CrO3-SiO2) از آسیاب نمودن و مخلوط کردن 2- آمینو بنزوئیک اسید به عنوان ترکیب دی‌آزو با سدیم نیتریت، سیلیکا ژل مرطوب و نانوسیلیکا کرومیک اسید بدون استفاده از حلال در دمای اتاق تهیه شد. نمک دی‌آزونیوم حاصل در حالت خشک در دمای اتاق پایدار است. رنگینه‌های مونو آزو از جفت شدن نمک حاصل با 1 و 2- نفتوکسید به عنوان ترکیبات جفت شونده به تفکیک با بازده خوب تا عالی تهیه شدند. از روش‌های دستگاهی از قبیل FT-IR، 13CNMR و 1HNMR برای شناسایی دو رنگینه به دست آمده استفاده شد. رنگينه‌های سنتز شده برای رنگرزی الياف پشمی به روش دندانه دادن پس از رنگرزی با دی‌کرومات پتاسيم مورد استفاده قرار گرفت. مشخصات رنگی و ثبات شستشويي نمونه‌های رنگرزی شده اندازه‌گيری شد. نتايج نشان داد که نمونه‌های رنگرزی شده و دندانه داده شده دارای شيدهای رنگی تقريباً يکسان بوده و ثبات شستشويي آنها در محدوده 3 است.


Article's English abstract:

The present study describes a rapid and novel method for the synthesis of two monoazo mordant dyes. In this method, diazonium salt (ArN2+ -CrO3-SiO2) was prepared via grinding of 2-amino benzoic acid as diazo component, NaNO2, wet SiO2 and nano silica chromic acid without solvent at room temperature. The obtained diazonium salt was sufficiently stable to be kept at room temperature in the dry state. Azo dyes were prepared by coupling of (ArN2+ -CrO3-SiO2) with 1 and 2-naphthoxide as coupling components, in good to excellent yields. The analytical methods such as FT-IR, 13CNMR and 1HNMR were used for identification of two synthesized dyes. Synthesized monoazo mordant dyes were applied to dyeing wool in after chrome method. The chromaticity co-ordinations and wash fastness of samples were measured. The results showed that the hues of both dyed and mordanted samples are the same and their wash fastnesses are 3.


کلید واژگان:
رنگينه آزو، نانو سيليکا کروميک اسيد، 1- نفتل، 2- نفتل، رنگرزی، رنگینه دندانه‌ای.

English Keywords:
Azo dye, Nanosilica chromic acid, 1-Naphthol, 2-Naphthol, Dyeing, Mordant dye.

منابع:

English References:
1.R. M. Christi, R. R. Mather, R. H. Wardman, The chemistry of colour applications. Blackwell Science, 2000.#2.K. Hunger, Industrial dyes, chemistry, properties, applications. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. 2003.#3.H. Zolinger, Diazo and Azo chemistry. Interscience Publishers Inc., New York. 1961.#4.A. Lycka, A. Kolonicny, P. Simunek, V. Machacek, Synthesis of some phenylazonaphthols in an ionic liquid. Dyes Pigm. 72(2007), 208-211.#5.M. Sadeghi-Kiakhani, K. Gharanjig, M. Arami, N. M. Mahmoodi, J. Mokhtari, The dyeing of wool with monoazo disperse dyes based on naphthalimide containing butyric acid. J. Color Sci. Tech. 3(2009), 9-15.#6.M. A. Zolfigol, Silica sulfuric acid/NaNO2 as a novel heterogeneous system for production of thionitrites and disulfides under mild conditions. Tetrahedron Lett. 57(2001), 9509-9511.#7.M. A. Zolfigol, F. Shirini, A. Ghorbani Choghamarani, I. Mohammadpoor-Baltork, Silica sulfuric acid/NaNO2 as a novel heterogeneous system for the oxidation 1,4-dihydropyridines under mild conditions. Green Chem. 4(2002), 562-564.#8.A. R. Hajipour, B. B. F. Mirjalili. A. Zarei, I. Khazdooz, A. E. Rouho, A novel method for sulfonation of aromatic rings with silica sulfuric acid. Tetrahedron Lett. 45(2004), 6607-6609.#9.A. Zaeri, A. R. Hajipour, L. Khazdooz, B. F. Mirjalili, A. R. Chermahini, Rapid and efficient diazotization and diazo coupling reactions on silica sulfuric acid under solvent-free conditions. Dyes Pigm. 81(2009), 240-244.#10.E. R. Trotman, Dyeing and chemical technology of textile fibres. 6th ed. Charles Griffin, London. 1984.#11.J. Shore, Colorants and auxiliaries-Organic chemistry and application properties. 2th Ed., Society of dyers and colorists. UK. 2002.#12.Standard methods for the determination of the colour fastness of textiles and leather, Society of dyers and colourists, 5th Edn (BS 1006 and ISO 105), Bradford, 1990. (Translated by M. Dehghani)#13.H. Zollinger, Colour chemistry. Wiley & VCH Pub., NewYork. 2003.#فایل مقاله
تعداد بازدید: 12968
تعداد دریافت فایل مقاله : 831

ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:12,969

کاربران حاضر:43