بررسی خواص فازی و نورتابي رنگدانه نانو بلور SrMgAl2SiO7: Eu2+ و رنگ‌سنجی فسفرهای نهایینشریه: سال سوم - شماره چهارم - زمستان 1388 - مقاله 5   صفحات :  251 تا 256کد مقاله:
JCST-23-09-2009-1080

مولفین:
رضا سلیمی: دانشگاه صنعتي اميرکبير - دانشکده‌ مهندسي پليمر و رنگ
حسن سامعی: دانشگاه صنعتي اميرکبير - دانشکده‌ مهندسي پليمر و رنگ
علی اصغر صباغ الوانی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - پژوهشکده رنگ و پلیمر
علی اصغر سرابی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
محمدرضا تحریری: دانشگاه صنعتی امیرکبیر - پژوهشکده رنگ و پلیمر


چکیده مقاله:

در این تحقیق پس از تهيه یک رنگدانه معدنی با ساختار Eu2+:SrMgAl2SiO7 به روش سل ـ ژل، سعی شد تا مشخصه‌های نورتابي، رنگی و ریزساختاری آن بررسی و تأثیر زمان پخت بر روی خواص فسفر نهایی با استفاده از آنالیز پراش اشعه‌ ایکس (XRD)، دستگاه اسپکتروفوتومتر و میکروسکوپ الکترونی پويشي (SEM) مطالعه گردد. همچنین با استفاده از معادله‌ شرر روشن شد که با افزایش زمان پخت، اندازه‌ بلورک‌ها افزایش یافته و اندازه‌ بلور‌های رنگدانه نهایی پخت شده در دمای ºC1200، 40-30 نانومتر تخمین زده شد. به علاوه مشخص گردید که فسفر تلقیح یافته با یون‌های یورپیوم زمانی که تحت پرتو 260 نانومتر تهییج می‌شود، یک نور آبی رنگ نسبتاً خالص با مختصات رنگی (0.077=y ، 0.187=x) که مربوط به انتقال 4f 7 → 4f 65d 1 یون‌های یورپیوم است، از خود ساطع می‌نماید که خلوص رنگی آن نیز با طولانی‌تر شدن زمان پخت افزایش می‌یابد.


Article's English abstract:

This paper reports the luminescence properties and colorimetry of Eu2+ activated SrMgAl2SiO7 pigments prepared via a sol-gel method. Effect of calcination time on pigment properties has been characterized by X-ray diffraction (XRD) and spectrophotometer. Furthermore, microstructure has been studied by Scanning Electron Microscope (SEM). By using scherrer equation, it was realized that the crystallite size of the synthesized powder increases as time of calcination increases and crystallite size of final product was estimated 30-40 nm. Investigation of luminescence properties, illustrated that Eu-doped nanocrystals when exposed to 260 nm UV light, showed a uniform and relatively pure blue color that is related to the 4f 7 → 4f 65d 1 transition of Eu2+ in the phosphor lattice with color coordination (x = 0.187, y = 0.077). Furthermore, it was found that the color purity of the pigment increases as calcinations time increases.


کلید واژگان:
رنگدانه، نانو بلور، رنگ‌سنجی، گسیل آبی، سل- ژل.

English Keywords:
Pigment, Nanocrystal, Colorimetry, Blue emitting, Sol-gel.

منابع:

English References:
1.W. Pan, G. Ning, Synthesis and luminescence properties of Sr3MgSi2O8:Eu2+,Dy3+ by a novel silica-nanocoating method. Sens. Actuators A. 139(2007), 318-322.#2.A. A. Sabbagh Alvani, F. Moztarzadeh, A. A. Sarabi, Preparation and properties of long afterglow in alkaline earth silicate phosphors co-doped by Eu2O3 and Dy2O3. J. Lumin. 115(2005), 147-150.#3.S. H. M. Poort, G. Blasse, The influence of the host lattice on the luminescence of divalent europium. J. Lumin. 72-74 (1997), 247–249.#4.M. R. Luo, G. Cui, B. Rigg, The development of the CIE 2000 colour-difference formula: CIEDE2000. Color Res. App. 26(2001), 340-350.#5.J. Wu, B. Yan, Sol-gel synthesis of green-luminescence microcrystalline phosphors SrxCa2-xAl2SiO7:yTb3+, zCe3+ by hybrid precursors. J. Colloid Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects. 297(2007), 253-257.#6.M. Zhang, J. Wang, W. Ding, Q. Zhang, Q. Su, Luminescence properties of M2MgSi2O7:Eu2+ (M = Ca, Sr) phosphors and their effects on yellow and blue LEDs for solid-state lighting. J.Opt. Mater. 30(2007), 571-578.#7.Y. Ding, Y. Zhang, Z. Wang, W. Li, D. Mao, H. Han, Ch. Chang, Photoluminescence of Eu single doped and Eu/Dy codoped Sr2Al2SiO7 phosphors with long persistence. J. Lumin. 129(2009), 294-299.#8.A. A. Sabbagh Alvani, F. Moztarzadeh, A. A. Sarabi, Effects of dopant concentrations on phosphorescence properties of Eu/Dy-doped Sr3MgSi2O8. J. Lumin. 114(2005), 131-136.#9.Z. Wu, M.Gong, J. Shi, Q. Su, Comparative investigation on synthesis and luminescence of Sr4Al14O25:Eu2+ applied in InGaN LEDs. J. Alloys Compnd. 458(2008), 134-137.#10.W. M. Yen, M. J. Weber, Inorganic phosphors, CRT Press, 2004, 333-336.#11.Y. Lee, Comparison of CIELAB ?E* and CIEDE2000 color-differences after polymerization and thermocycling of resin composites. J. Dent. Mater. 21(2005), 678–682.#12.M. R. Luo, G. Cui, B. Rigg, The development of the CIE 2000 colour-difference formula: CIEDE2000. Color Res. App. 26(2001), 340-350.#13.G. Sharma, W. Wu, E. N. Dalal, The CIEDE2000 colour-difference formula: implementation notes, supplementary test data, and mathematical observations. Color Res. App. 30(2005), 21-30.#فایل مقاله
تعداد بازدید: 100192
تعداد دریافت فایل مقاله : 969

ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:100,193

کاربران حاضر:13