اثر زمان پیرسازی محلول شستشوی اسید سولفوریک حاوی ماده فعال کننده سطح بر عملکرد حفاظتی پوشش سیلان

کد مقاله:
JCST-13-10-2017-1765

مولفین:
سیدمهدی عروجی: دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
رضا نادری محمودی: دانشگاه تهران-دانشکده فنی - دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
محمد مهدویان احدی: موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش - گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی


چکیده مقاله:

پایداری محلول اسیدشویی حاوی ppm 100 آب اکسیژنه، به عنوان فعال کننده سطح و 1 میلی مولار بنزوتایازول به عنوان بازدارنده خوردگی، طی 12 روز انبارداری با استفاده از آزمون‌های طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی EIS ، پلاریزاسیون، میکروسکوپ الکترونی روبشی با وضوح بالا HRSEM و میکروسکوپ نیروی اتمیAFM مورد بررسی قرار گرفت. نتایج EIS و پلاریزاسیون نشان داد میزان مقاومت به خوردگی در حضور آب اکسیژنه پس از 12 روز بسیار کمتر از حالتی است که فاقد آب اکسیژنه است. نتایج HRSEM نیز متراکم تر شدن و متخلخل شدن محصولات خوردگی را نمایش داد. نتایج AFM نیز افزایش زبری سطح طی زمان انبارداری را نشان داد. نتایج EIS بر روی پوشش سیلانی آماده¬سازی شده با محلول¬های اسیدی نشان داد مقاومت خوردگی پوشش طی زمان انبارداری افت می¬کند. با این حال در حضور آب اکسیژنه در حالت بدون انبارداری، مقاومت بیشتر از حالتی است که از آب اکسیژنه استفاده نشده است.


Article's English abstract:

The stability of acid treatment solution containing 100 ppm hydrogen peroxide, as a surface activating agent and 1 mM benzothiazole, as a corrosion inhibitor during 12 days of storage was investigated using electrochemical impedance spectroscopy EIS, polarization test, high resolution scanning electron microscopy HRSEM and atomic force microscopy AFM. The results of EIS and polarization showed that in the presence of H2O2, corrosion resistance is much less than the one contains no H2O2 after aging. According to the results of HRSEM, corrosion products became denser and more porous. Surface roughness increased over aging time and therefore confirmed the previous results. In the following, protective performance of silane sol-gel coating applied on mild steels treated in acid solutions in both fresh and stored conditions was examined using EIS. It was founded the coating resistance decreased during storage. However, the coating on the surface treated by fresh acid solution containing H2O2 had the superior protection compared to the one containing no activating agent.


کلید واژگان:
فولاد نرم؛ اسیدشویی؛ آب اکسیژنه؛ پوشش سیلان سل-ژل

English Keywords:
mild steel; acid treatment; hydrogen peroxide; silane sol-gel coating

منابع:
12. م. رستمي، م. محسني، ز. رنجبر، آمايش نانوسيليكا با آمينوسيلان: بررسي اثر pH واكنش بر خواص سطحي و كاربردي ذره، نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ، (1389)4، 71-82. 13. م. رستمي، م. محسني، ز. رنجبر، آمايش سطحي نانوسيليکا با ماده پيونددهنده اپوكسي سيلان به منظور بهبود خواص آن در بستر پلي‌يورتان، نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ، (1394)9، 21-33. 14. س.ا. حسینی، م. رستمی درونکلا، ر. اميني، بررسی تغییرات خواص مکانیکی و حرارتی چسب‌های حساس به فشار برپایه لاستیک بیوتیل با استفاده از نانوذرات سیلیکای اصلاح شده با مرکاپتوسیلان، نشريه علمي پژوهشي علوم و فناوري رنگ، (1396)11، 44-35. 22. م.ر. چیذری، ز. رنجبر، م. مهدویان احدي، پوشش‌های سیلانی سطوح گالوانیزه: مروری بر روش¬های سل-ژل برنشانی، پارامترهای مؤثر بر خواص و روش¬های ارزیابی، نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، (1394)5، 13-29.

English References:
1. H. Ashassi-Sorkhabi, S. Nabavi-Amri, Polarization and impedance methods in corrosion inhibition study of carbon steel by amines in petroleum–water mixtures. Electrochimica Acta. 47(2002), 2239-2244. 2. T. T. X. Hang, T. A. Truc, M. G. Olivier, C. Vandermiers, N. Guérit, N. Pébère, Corrosion protection mechanisms of carbon steel by an epoxy resin containing indole-3 butyric acid modified clay. Progress in Organic Coat. 69(2010), 410-416. 3. G. Grundmeier, W. Schmidt, M. Stratmann, Corrosion protection by organic coatings: electrochemical mechanism and novel methods of investigation. Electrochimica Acta. 45(2000), 2515-2533. 4. Z. Chai, Organic Coatings for Corrosion Control. ACS Symposium Series 689 Edited by Gordon P. Bierwagen (North Dakota State University). Oxford Press: New York. 1998. xiii 448 pp. ISBN 0-8412-3549-X. 1999, ACS Publications. 5. A. Magalh?es, I. Margarit, O. Mattos, Electrochemical characterization of chromate coatings on galvanized steel. Electrochimica Acta. 44(1999), 4281-4287. 6. C. Berry, A Guide to Hexavalent Chromium Cr (VI) for Industry. 7. E.P. Plueddemann, Reminiscing on silane coupling agents. Journal of Adhesion Science and Technology, 5(1991), 261-277. 8. W. J. Van Ooij, D. Zhu, M. Stacy, A. Seth, T. Mugada, J. Gandhi, P. Puomi, Corrosion protection properties of organofunctional silanes—an overview. Tsinghua Scienceفایل مقاله
تعداد بازدید: 210
تعداد دریافت فایل مقاله : 9

ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:211

کاربران حاضر:62