سال پنجم - شماره دوم - تابستان 1390 دوشنبه 28 شهريور 1390
1 حذف رنگزای راکتیو Remazol Black B از آب آلوده با استفاده از پسماندهای لیگنوسلولزی ساقه کلزا JCST-09-03-2010-1116
2 روش جديد سنتز كمپلكس‌هاي رنگي فلزات واسطه با ليگاند دي‌پيكولينيك اسيد با استفاده از اسيدآمينه JCST-03-05-2010-1210
3 بررسي رفتار رنگرزی الياف نايلون 6 با مواد رنگزاي اسيدی JCST-21-02-2010-1112
4 تهيه سامانه هیبریدی بوتيل اكريلات ـ الكيد از طريق پليمريزاسيون ميني¬امولسيوني هيبريدي و تعيين خواص پليمر حاصله JCST-06-07-2010-1069
5 تهیه نانو رنگدانه سبز اکسید روی تقویت شده با کبالت به روش احتراقی JCST-14-08-2010-1227
6 زمان، عامل اصلی در پدیده غیرفعال گردیدن کاتالیست‌های زیست‌محیطی اكسايش کامل مورد استفاده در صنعت چاپ JCST-12-10-2010-1245
7 بررسی خواص ویسکو الاستیک نانو خاک رس ـ پوشش‌های پلی‌یورتان با جامد حجمی 100 درصد JCST-10-05-2010-1109
8 مقايسه اثر پلي‌سولفايد پليمر و پلي‌سولفايد پليمر سنتز شده از ضايعات بر خواص فیزیکی و مکانیکی آميزه‌هاي قیري JCST-18-10-2010-1247
9 استخراج و خالص‌سازی ماده رنگزای غذایی بتاسيانين از گياه آمارانتوس JCST-20-07-2010-1222
10 بررسی اثر پارامترهای کليدی بر رنگبری رنگزای اينديگوکارمين با استفاده از روش UV/H2O2/Aeration JCST-07-07-2010-1220
ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:0

کاربران حاضر:15