شناسایی آمین‌های آروماتیک پیش‌ماده رنگ در رنگ مو با استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)نشریه: سال دوازدهم- شماره دوم- تابستان 1397 - مقاله 5   صفحات :  125 تا 133کد مقاله:
JCST-05-11-2017-1772

مولفین:
ماهرو خالقی مقدم: پژوهشگاه استاندارد - پژوهشکده شیمی و پتروشیمی


چکیده مقاله:

رنگ موهای دائمی محصولاتی پرکاربرد و حاوی تعداد زیادی مواد حساسیت‌زا هستند. نشانه‌گذاری صحیح بر روی بسته‌بندی این محصولات به منظور فراهم کردن اطلاعات درخصوص محتویات آن اهمیت دارد. پیش‌ماده رنگ موجود در این رنگ مو‌ها عموماً آمین-های آروماتیک شامل مشتقات فنیلن آمین سولفوریک اسید یا اسید پارافنیلن دی‌آمینو سولفوریک هستند. با مطالعات انجام شده روی حد واسط‌ها واکنش‌های حساسیتی به آمینوفنل‌ها و 1، 4- بنزودی آمین¬ها گزارش شده است، حتی سمیت و سرطان‌زایی برخی نیز مشاهده شده است. این مطالعه با هدف شناسایی 6 ترکیب از آمین‌های آروماتیک به کار رفته در رنگ¬موهای تجاری توسط 4 سیستم حلالی و 2 افشانه آشکارساز با روش کاربردی و سریع کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) انجام شد. میزان حرکت لکه رنگی مربوط به آمین¬های آروماتیک مورد بررسی و مواد مرجع به وسیله فاز متحرک بر روی فاز ثابتRf ، با هم مقایسه شدند، آزمون بر روی 6 نمونه رنگ موی تجاری انجام شد و نتایج نشان داد که هر نمونه حاوی 3 تا 5 ترکیب از آمین‌های آروماتیک مورد بررسی بودند، برتری این روش در مطالعه حاضر با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC) مقایسه شد و برای اعتبارسنجی روش مورد استفاده چهار آزمایشگاه شرکت کردند، اعتبارسنجی نتایج نشان داد که تجدیدپذیری بین آزمایشگاهی این روش مناسب است.


Article's English abstract:

Hair dyes contain strong allergens and are widely available. Correct labeling is a necessity in order to provide information about the contents, aromatic amines of color precursor are commonly derived from phenylene amine sulfuric acid or para phenylene diamine sulfuric acid. More study in hair dye precursor showed the toxicity behavior and carcinogenesis by contact with aminophenols and 1-4 benzodiazines. The aim of this study was to identify 6 aromatic amines used in commercial hair dye substances by 4 developing solvents and 2 indicator sprays, using a thin layer chromatography (TLC) method. The aromatic amines substances were identified by comparing the Rf values and colors between samples and reference substances.The results showed that each sample contains 3-5 aromatic amines. The superiority of this method in the present study was compared with high performance liquid chromatography (HPLC) and four laboratories participated in the validation and the results showed good interlaboratory reproducibility.


کلید واژگان:
رنگ موی دائمی، آمین‌های آروماتیک، کروماتوگرافی لایه نازک، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا.

English Keywords:
Permanent hair dye, Aromatic amines, Thin layer chromatography, High Performance Liquid Chromatography.

منابع:
5. س. اوسطی، آ. پیری صدیق، ل. عدل نسب، معرفی رنگدانه‌‌ها و عوامل رنگزا در محصولات آرایشی، زینتی رنگی، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ. (1393) 4، 47-33. 7. ع. مرادی روفچاهی، سنتز تعدادی از مواد رنگزای آزوی جدید مشتق شده از 6، 8- دی کلرو- 4- هیدروکسی کینولین -2 (H1)- اُن: تعیین ساختار، حلال‌پوشی و خواص طيف‌سنجي، نشریه علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ. (1396)5، 213-203. 9. ف. آریا نسب، ح. سلیمی، ع. بنازاده، رنگ موهای دائمی،فرمولاسیون، سازوکار عملکرد آن و واکنش‌های جایگزین، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ، (1392)3، 68-55. 11. ز. شاهی، م. خواجه مهریزی، م. هادی زاده، مروری بر انواع رنگ مو، ساختار و ویژگی های آنها، نشریه علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ. (1396)8، 104-83. 19. م. خالقی، فرآورده‌های آرایشی – کرم رنگ موی دائمی - ویژگی ها و روش‌های آزمون. طرح پژوهشی، 1395.

English References:
M. Bruze, A. Goossens, M. Isaksson, Recommendation to increase the test concentration of methylchloroisothiazolinone/ methylisothiazolinone in the European baseline patch test series–on behalf of the European Society of Contact Dermatitis and the European Environmental and Contact Dermatitis Research Group. Contact Dermatitis, 71(2014), 35-40. 2. H. Zhu, Y. Yang, Y. Zhu, An efficient and rapid thin?layer chromatography method for the identification of 32 dye substances in hair dye products. Int. J. Cosmet. Sci. 36(2014), 369-378. 3. W. Steiling, Safety evaluation of cosmetic ingredients regarding their skin sensitization potential. Cosmetics. 3(2016), 14. 4. W. Uter, L. Bensefa-Colas, P. Frosch, A. Giménez-Arnau, SM. John, JP. Lepoittevin, C. Lidén, IR. White, J. Duus Johansen, Patch testing with hair cosmetic series in Europe: a critical review and recommendation. Contact Dermatitis. 73(2015), 69-81. 6. J. C. Warner, L. Muollo, A. Stewart, Formulation and processes for hair coloring. 2016, Google Patents. 8. N. Noroozi-Pesyan, J. Khalafy, Z. Malekpoor, Diazotization of Aniline derivatives and diazo couplings in the presence of p-toluenesulfonic acid by grinding. Prog. Color Colorants Coat. 2(2009), 61-70. 10. d S. A. a França, M. F. Dario, V. B. Esteves, A. R. Baby, M. V. R. Velasco, Types of hair dye and their mechanisms of action. Cosmetics. 2(2015), 110-126. 12. D. Hamann, K. Yazar, CR. Hamann, JP. Thyssen, C. Liden, p?Phenylenediamine and other allergens in hair dye products in the United States: a consumer exposure study. Contact Dermatitis. 70(2014), 213-218. 13. D. Koh, C. Tan, SK. Ng, BT. Tan, YH. Leow, CL. Goh, Screening for p-phenylenediamine (PPD) in hair-care products by thin-layer chromatography (TLC). Contact Dermatitis. 43(2000), 182. 14. S. Dong, L. Chi, S. Zhang, P. He, Q. Wang, Y. Fang, Simultaneous determination of phenylenediamine isomers and dihydroxybenzene isomers in hair dyes by capillary zone electrophoresis coupled with amperometric detection. Anal. Bioanal. Chem. 391(2008), 653-659. 15. A. Antelmi, M. Bruze, E. Zimerson, M. Engfeldt, E. Young, L. Persson, C. Foti, ?. S?rensen, C. Svedman., Evaluation of concordance between labelling and content of 52 hair dye products: overview of the market of oxidative hair dye. Eur. J. Dermatol. 27(2017), 123-131. 16. M. L. Di Gioia, A. Leggio, A. Le Pera, A. Liguori, A. Napoli, F. Perri, C. Siciliano, Determination by gas chromatography/mass spectrometry of p-phenylenediamine in hair dyes after conversion to an imine derivative. J. Chromatogr. A. 1066(2005), 143-148. 17. H. Zhu, W. Zhang, Y. Zhu, Determination of 22 components in hair dyes by high performance liquid chromatography. Se pu= Chin. J. Chromatogr. 26(2008), 554-558. 18. X. Liang, J. Zhang, T. T. Liu, L. Li, Illegally additives determination by thin layer chromatography. in MATEC Web of Conferences. 2016 . EDP Sciences. 20. R. Resua, P. DeForest, H. Harris, The evaluation and selection of uncorrelated paired solvent systems for use in the comparison of textile dyes by thin-layer chromatography. J. Forensic Sci. 26(1981), 515-534. 21. Standards, B.o.I., Oxidation Hair Dyes Liquid. IS 8481, 2005. 22. N. A. Penner, P. N. Nesterenko, Simultaneous determination of dihydroxybenzenes, aminophenols and phenylenediamines in hair dyes by high-performance liquid chromatography on hypercross-linked polystyrene. Analyst. 125(2000), 1249-1254. 23. U. Vincent, G. Bordin, A. R. Rodriguez, Validation of an analytical procedure for the determination of oxidative hair dyes in cosmetic formulations. J. Cosmet. Sci. 53(2002), 43-58.فایل مقاله
تعداد بازدید: 512
تعداد دریافت فایل مقاله : 3

ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:513

کاربران حاضر:57