مطالعه فن‌شناسی پالت رنگ آثار نقاشی سه‌پایه‌ای جعفر چهره‌نگار در موزه مجلس شورای اسلامینشریه: سال يازدهم - شماره دوم- تابستان 1396 - مقاله 5   صفحات :  121 تا 136کد مقاله:
JCST-18-08-2016-1672

مولفین:
کورس سامانیان: دانشگاه هنر تهران - دانشکده حفاظت و مرمت
حمیده عباسیان: دانشگاه هنر تهران - گروه مرمت آثار فرهنگی و تاریخی
زهرا عباسی: دانشگاه هنر تهران - گروه مرمت آثار تاریخی و فرهنگی


چکیده مقاله:

دوره پهلوی (1375-1304 ه.ش) در تاريخ هنر ايران از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار است. به دليل نفوذ فرهنگ و هنر غربي در اين دوره، هنر و آثار نقاشان ايران به شدت تحت تأثير هنر و فرهنگ غرب قرار مي‌گيرد. اين تأثير و نفوذ هنر غربي از مدت‌ها قبل يعني در دوره صفوي آغاز گرديده بود كه در دوره قاجار و پهلوی به اوج خود مي‌رسد. مطالعات زيادي در رابطه با روش و مواد مورد استفاده در نقاشي‌هاي دوره صفوي و قاجار انجام گرديده است اما در رابطه با مواد مورد استفاده در نقاشي‌هاي دوره پهلوی مطالعات کمي صورت پذيرفته است. اين مقاله سعي در بررسي مواد، مصالح و روش‌هاي به كار رفته و همچنین بررسی تأثیر فرهنگ و هنر غربي در تابلوهای پرترۀ "حسن اسفندیاری"، "محمدعلی فروغی" و "محمود احتشام‌السلطنه" از مجموعه نقاشي‌هاي جعفر چهره‌نگار (یکی از هنرمندان دوره پهلوی) در موزه مجلس شوراي اسلامي را دارد. روش‌هاي تجزیه و تحلیل PLM، FT-IR، SEM-EDS و XRF به علاوه مطالعات تاریخی، روش‌های بنیانی در شناسایی رنگدانه‌ها و الیاف مورد استفاده در این تابلوها می‌باشند. با توجه به نتایج و تحلیل‌های انجام شده، رنگدانه‌های سفید سرب، سفید روی، سفید کلسیت، زرد اکر، اکسيد آهن، قرمز اخرا، لاجورد و نيل مورد استفاده چهره‌نگار در تابلوهای بررسی شده در این تحقيق، تحت تأثير دوره‌هاي هنري پيش از پهلوی در ايران مي‌باشد. همچنین استفاده از سفيد تیتانیم، سبز کروم، زرد روی، کرومات سرب زرد رنگ و قرمز رنگ و آبي پروس در این تابلو‌ها، به تأثیر از هنرمندان خارجی و مواد وارداتی جدید بوده است. همچنین الیاف مورد استفاده برای بوم‌سازی تابلو کتان تشخیص داده شد.


Article's English abstract:

Pahlavi Period has a special feature in the history of art in Iran. Due to the influence of Western's art and culture during this period, paintings and art are greatly influenced. The influence of Western art was begining from long ago of the Safavid dynasty, which reached its peak in Qajar and Pahlavi period. This paper attempts to identify the materials used in Pahlavi easel paintings. For this purpose, the boards' portrait Hassan Esfandiari "," portrait of Muhammad Ali Foroughi "and" Mahmoud Ehteshamosaltaneh portrait " from paintings collection of Jafar-e-Chehrehnegar, in the Museum of the Iranian Islamic Parliament will be used as a case study.Techniques for analyzing PLM, FT-IR, SEM-EDS, XRF, as well as historical studies, basic procedures the identification of pigments and fibers are used in the painting. According to the results of the analysis carried out, the artist used white lead, zinc white, calcite white, yellow ochre, iron oxide, red ochre, ultramaryn, ,Indigo Blue, under the influence of artistic periods before Pahlavi in Iran. And used titanium white, green chrome, yellow zinc and lead chromate yellow and red, Prussian blue, under the impact of foreign artists and new materials have been imported. The fibers used for making canvas painting: canvas was diagnosed.


کلید واژگان:
نقاشی سه‌پایه‌ای، جعفر چهره‌نگار، رنگدانه، PLM، XRF، FT-IR، SEM-EDS

English Keywords:
Easel painings, Jafar-e-chehrehnegar, Pigments, PLM, XRF, FT-IR, SEM-EDS.

منابع:
13. ع.ا. جاویدپرور، ب. رمضان‌زاده، ا. قاسمي، مروری بر خواص ضد خوردگی نانو رنگدانه های بر پایه اکسید آهن، نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، (1393)3، 60-47. 14. ز. بذرافشان، م. عطايي‌فرد، ف. نورمحمديان، بررسی اثر رنگ دهی و شارژپذیری رنگدانه های مورد استفاده در تونرهای الکتروفتوگرافی، نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، (1391)2، 41-33. 15. ص. مهويدي، ع. آشتياني، ف. نورمحمديان، ارتباط رنگ و ساختار مواد رنگزای آلی: مروری بر بیش از یک قرن پژوهش، نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، (1393)3، 103-85. 16. ن. انزابي، مروری بر رنگ‌های ساختاری در طبیعت با بررسی نمونه‌هایی از توری پراش، نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، (1395)3، 29-17. 17. ف. جانبازي، ح. سرپولكي، بررسی عوامل موثر در ایجاد طیف های رنگی سبز و آبی در لعاب های حاوی ترکیبات مس، نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، (1392)3، 12-3. 18. م. حسين‌نژاد، ك. قرنجيگ، مروری بر آخرین تحقیقات درباره کاربردهای مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی، مواد خوراکی و سلول‌های خورشیدی، نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، (1396)1، 27-17. 19. ر. ابراهيمي بريسا، ح. رسالتي، ر. صبا زودخيز، مروری بر اهمیت و کاربرد انواع رنگدانه‌ها و رنگ‌های مورد مصرف در صنایع کاغذسازی، نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، (1393)4، 19-11. 20. س. گرجي، ك. قرنجيگ، ع. محمودي نهاوندي، مروری بر روش‌های شناسایی روناس و ترکیبات آن در منسوجات و آثار هنری، نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، (1390)1، 28-19. 21. ا. كريمي، ع. عابداصفهاني، م. شيردواني، بررسی کارآیی آزمایش‌های شیمی‌تر در شناخت بست‌ رنگ نقاشی سنتی ایران، نشريه علمي ترويجي مطالعات در دنياي رنگ، (1392)2، 14-3.

English References:
1. R. Pakbaz, Encyclopedia of art: painting, sculpture, graphic arts, Farhang-e-Moaser, Tehran. 2010 2. Y. Zoka, Look at the Negargari in Iran in 18th and 19th countries, Special office of Farah Pahlavi, Tehran. 1976. 3. M. a. KarimzadeTabrizi, Old Iranian painters’ life and works, Satrup, London. 1991. 4. A. Dehbashi, B. Shabahang, A memorial on Kamal-al-Molk, Chakmeh, Tehran. 1987. 5. E. Ashtiani, Description and life history of Kamal-al-Molk. J. Art People. 11(1963), No 7, Tehran. 6. A. Sarmaddy, Encyclopedia of Iranian artists, Hirmand Publications, Tehran. 2001 7. Unknown author, Kamal-al-Molk School, Abgineh publication, Tehran. 1986 8. A. Soheili Khansari, Perfection of art, life and works of Mohammad-e-Gaffari, Soroush, Iran. 1989 9. Haqiqat, National art history and artists, authors and translators of Iran, Tehran. 1990 10. Lotfi, F. Familiarity with painting schools, Mir Shams Ashtiani, Tehran.(In Farsi). 2005 11. Thesis painting. Tehran's University of Art. 1988 12. Afshar -e-Mohajer, K. Iranian artist and Modernism, University of art, Tehran.(In Farsi). 2005 22. Shamse, R Protection and Restoration panel's coronation Mary, M.A thesis, Art University of Isfahan. . 2002 23. Nikbar, M. Conservation and restoration of a Ghahveh khaneh painting. BA Project. Faculty of Pardis, Isfahan. .2003 24. Bayer Shams Muguyi, P. Conservation and restoration of two Ghahveh khaneh paintings.BA project, Faculty of Pardis, Isfahan. (In Farsi).2003 25. Z. Abbasi, Technical Study of Qajar Easel Paintings (1794-1925) for Conservation Plan: A Case Study an Egyptian Girl Attributed to Kamal-al-Molk, Master's thesis, Conservation of Historical & Cultural Objects, University of Art, Tehran. 2012 26. K. Samanian, Z. Abbasi, A. Ismailzadeh Kaldareh. Archaeometrical study of used materials in Qajar easel painting using XRD, XRF, PLM and FTIR techniques: A case study of “Egyptian Girl” tablout. Mediterr. Archaeol. Archaeom. 13(2013), 159-179. 27. K. Samanian, Z. Abbasi, M. Dashtizadeh. Archaeological perspective on the Egyption Girl tableau attributed to Kamal-al-molk iranian painter in the Qajar era (1794 -1925 AD). Mediterr. Archaeol. Archaeom. 14(2013), 75-92. 28. L. Aibeo, S. Goffin, O. Schalm. Micro-Raman analysis for the identification of pigments from 19th and 20th century paintings. Raman Spectrosc. 39(2008), 1091-1098. 29. Miliani, Francesca Rosi, Aviva Burnstock, Klaas Jan Van den Berg, Brunetto Giovanni Brunetti, Antonio Sgamellotti. A non-invasive XRF study supported by multivariate statistical analysis and reflectance FT-IR to assess the composition of modern painting materials. Spectrochim. Acta Part A. 71(2009), 1655–1662. 30. M. Favaro, Sara Bianchin, Pietro A. Vigato, Muriel Vervat. The palette of the Macchia Italian artist Giovanni Fattori in the second half of the xixth century. J. Cult. Heritage. 11(2010), 265–278. 31. P. M, Vandenabeele, Ortega-Avil´ s, D. Tenorio, G. Murillo ,e M. Jim´ nez-Reyes, N. Guti´ rrez. Spectroscopic investigation of a ‘Virgin of Sorrows’ canvas painting: A multi-method approach. Anal. Chim. Acta. 550(2005), 164–172. 32. Q. Monshi Qomi, by Ahmed Soheili Khansari. Manouchehri publisher. 1987 33. F. Dehbashi Sharif, study of Kamal-al-Molk’s students’ works and of his influence on them. MA. Thesis, Faculty of Art, Alzahra University. 2004 34. M. Marzbani, Space and color in iranian paintings, painting graduate thesis, Tarbiat Modarres University, Tehran. 1993 35. ICOMOS Principles for the Preservation and Conservation/Restoration of Wall Paintings. http://www.icomos.org/en/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/166-icomos-principles-for-the-preservation-and-conservationrestoration-of-wall-paintings.2016.2.12 36. B. H. Stuart. Analytical Techniques in Material Consarvation, Wiley and Sons Ltd. 2007 37. McBride, Claire, A Pigment Particle & Fiber Atlas for Paper Conservators, Getty publication. 2002 38. R. D. Harley. Artists' Pigments C. 1600-1835, Archetype Publications Ltd. 2001 39. S. Khwajeian, Photochemical degradation in easle paintings- restoration of a painting Attributed to Mohammad Zaman, M. A thesis, Art University of Isfahan, 1994. 40. S. Alizade, Recognizing the artistic value and how to repair the easle painting of Beitholahm church, University of Art, Tehran. 1990 41. Amiriyeh, study of four famuse Safavi wall paintings, M.A thesis, Art University of Isfahan. 1998 42. S. Daniilia, D. Bikiaris,S. Sotiropoulou, O. Katsimbiri, E. Pavlidou,A.P. Moutsatsou, Y. Chryssoulakis. Ochre-differentiation through micro-Raman and micro-FT-IR spectroscopies: application on wall paintings at Meteora and Mount Athos, Greece . Spectrochim. Acta Part A. 56(2008), 3-18. 43. S. Marras,Giulio Pojana, Renzo Ganzerla, Antonio Marcomini. Study and characterization of mural paintings from XIX Century in a noble Venetian (Italy) palace. Microchem. J. 96(2010), 397-405 44. M. Rezaee, Study of the painter, Agha Ebrahim’s work (late Qajar).BA project. Art University of Isfahan. 1995 45. H. Nasrabadi, Conservation and restoration of oil painting on cloth support. BA project, Faculty of Pardis, University of Isfahan. 1997 46. Amiriyeh, Examining the structure of a piece of painting attributed to the Qajar era, B.A thesis, Art University of Isfahan. 1994. 47. L. Gabriel Zadeh Kargar, Study, conservation, and restoration of Wall Paintings of Chehel Setun in Qazvin, M.A thesis, Art University of Isfahan. 1994 48. R. Jahanbegloo, Iran and modernity, Second Edition, published Goftegoo, Tehran. 2001 49. M. Picollo, Mauro Bacci, Donata Magrini, Muriel Vervat. A study of the blue colors used by Telemaco Signorini (1835–1901). J. Cultural Heritage 10(2009), 275–280. 50. N. Purinton, M. Watters. A Study of the Materials Used by Medieval Persian Painters. J. Am. Institute Conserv. 30(1991), 125-14. 51. S. Saeedi, Technical Study of color in Persian painting of the Safavid period "a paint on a paper conservation methods (use of hydrogen peroxide on the SefidAb Sheikh, M.A thesis, Art University of Isfahan. 1995.فایل مقاله
تعداد بازدید: 2190
تعداد دریافت فایل مقاله : 39

ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:2,191

کاربران حاضر:86